BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW (WŚ-14)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42. ust.1 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja o zawartości wniosku
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 578) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1806 ze zmianami w Dz. U. z 2007 r., Nr 128 poz. 893)

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacz odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

           - za przestępstwa przeciw środowisku lub przestępstwa , o których mowa w art. 163, art. 164 lub   art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663)

 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciw środowisku na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277)
 • oświadczenie o niekaralności osób, za wykroczenia określone  w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
   
 • oświadczenie, że w stosunku do:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą jako osoba fizyczna,

          - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,   

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach  

Powyższe Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula  ta zastępuje pouczenie  organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r., poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, chyba ze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza zbierać:  odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

Ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą zbierane odpady , wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkowania. Oświadczenie musi zawierać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.  

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. Umowa wskazuje masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane  w okresie roku na tej nieruchomości.  

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio  w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie,  że są świadomi   odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 • operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620) zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione (w drodze postanowienia) z komendantem powiatowym (miejskim)  Państwowej Straży Pożarnej -  nie dotyczy odpadów niepalnych
 • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8 410- 547
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscu……………………… (podać miejsce zbierania odpadów)
należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz.992 ze zm.)

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że
3) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

- podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
- podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki zbierania odpadów;
- posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.);
-  władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
- wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8 410- 547.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-09-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2010.06.11
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-07-15 14:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-17 14:17

Wizytówka

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6294
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-09-17 14:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-14 13:48