BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW (WŚ-14)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42. ust.1 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja o zawartości wniosku
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 803 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1806 ze zmianami w Dz. U. z 2007 r., Nr 128 poz. 893)

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu).
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8 410- 547
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscu……………………… (podać miejsce zbierania odpadów)
należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz.21 ze zm.)

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że
3) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

- podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
- podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki zbierania odpadów;
- posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.);
-  władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
- wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8 410- 547.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-04-16

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2010.06.11
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-07-15 14:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 13:42

Wizytówka

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 5855 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-04-16 13:42 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-06-22 10:36
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.