BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI (WŚ-17) 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki.

Załączniki:

 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

 • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, inne),
 • plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach oraz wskazaniem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu niezainwestowanego - o ile taki teren ma pozostać,
 • mapa do celów projektowych z zaznaczonym graficznie, kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji oraz liczbowym zbilansowaniem powierzchni terenu - z rozbiciem na działki i klasy gruntów,
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,
 • w przypadku, gdy z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji decyzją Starosty Poznańskiego naliczona została należność i opłaty rolnicze, inwestor w momencie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji przedkłada (w celu obniżenia wyliczonej należności) - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Referat ds. ochrony gruntów rolnych,
II piętro, pok. 204, tel. 61 8410- 555, 61 8410-558, 61 8410-561, 61 8410-560, 61 8410-563, 61 2228-989.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: decyzja lub zaświadczenie przesłane zostaną listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji lub zaświadczenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji lub zaświadczenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc - na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej.  Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami, decyzja lub zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE
Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Pod pojęciem "wyłączenie gruntów rolnych z produkcji" rozumie się: - rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z tą ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 2 - 10 winno być poprzedzone uzyskaniem decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne. Wyłączenie gruntów może być trwałe lub  nietrwałe (czasowe). Osoba, która uzyskała zgodę na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności czyli jednorazowej opłaty zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłat rocznych, stanowiących 10% należności przez okres 10 lat. Osoba, która uzyskała zezwolenie na nietrwałe (czasowe) wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-01-14

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Wielgosz
  data wytworzenia: 2006-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:30

Wizytówka

Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 44686
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 11:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-28 15:18