BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY (KT-33)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu,  Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Złożenie dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 11 i 12.
Odbiór dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 10.
Dokument można otrzymać za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez wnioskodawcę. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 


OPŁATY
Na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta 77103012470000000034916241, uiszcza się opłatę komunikacyjną w wysokości 100,00 zł, oraz opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. 


DODATKOWE INFORMACJE
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

O wydanie wtórnika prawa jazdy może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z uzyskaniem wtórnika prawa jazdy można uzyskać  w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub pod numerem telefonu: 61 841-06-04, 61 841-06-58, 61 841-06-00.

UWAGA
Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 13:02

Wizytówka

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16349
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 13:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14