BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH (KT-34)


WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia ważności prawa jazdy - orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego  prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał prawa jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:          

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane  prawo jazdy do zwrotu. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu,  Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Złożenie dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 11 i nr 12.
Odbiór dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 10.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 


OPŁATY
Na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta 77103012470000000034916241, uiszcza się opłatę komunikacyjną w wysokości  100,00 zł, oraz opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. 


DODATKOWE INFORMACJE
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.

O wydanie wtórnika lub o wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z uzyskaniem wtórnika prawa jazdy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub  pod numerem telefonu: 61 8410-603, 84106-58, 61 8410-600.

UWAGA

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 08:21

Druki do pobrania:

Wizytówka

Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 52315
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-11 08:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34