BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OP-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpis do ewidencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • 2 egzemplarze statutu (oryginały),
 • lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 • oryginał protokołu z zebrania założycielskiego zawierający informacje o wyborze komitetu założycielskiego,
 • informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:
61 8410-530, e-mail: malgorzata.skowronska@powiat.poznan.pl
61 2228-987, e-mail: adam.ceglarek@powiat.poznan.pl
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie sportu. Podając informację o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna) proszę o podanie imiennie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 09:41

Wizytówka

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3663
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-28 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-22 09:22