BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Komunikat

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. z 2020 r. poz. 878) odwołano zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Wobec powyższego wznawia się wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na terenie powiatu poznańskiego zgodnie z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-05-18 15:13

UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW  LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA (ZD-05)  


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek zawierający:
  • nazwisko i imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce  zamieszkania osoby zmarłej,
  • datę i miejsce zgonu,
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
  • miejsce pochówku,
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
  • nazwisko i imię lub imiona adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku działania przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty  skarbowej bądź wydruku dokonania przelewu bankowego.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, ul. Słowackiego 8, parter, pokój 030
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników Wydziału - I piętro pokój 119.
Tel. kontaktowy: 61 8410-533, email: maciej.matuszewski@powiat.poznan.pl
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, I piętro, pokój 119.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w terminie 3 dni po złożeniu kompletu wymaganych prawem dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  - w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Za wydanie decyzji - brak.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej - 17 zł; opłata skarbowa.
Z opłaty skarbowej są zwolnieni małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 


DODATKOWE INFORMACJE:
Osoba/podmiot uprawniony - z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa może wystąpić zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pozostała najbliższa rodzina osoby zmarłej - pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwemu organowi wojskowemu w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna.

W przypadku zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa Starosta Poznański występuje przed wydaniem decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej ich sprowadzenia.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gromadzińska
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 08:16

Wizytówka

Uzyskanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3880
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-18 15:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-21 12:02