BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UZYSKANIE DOTACJI NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY i SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI, ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA (PR-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oferta organizacji pozarządowej /jednostki organizacyjnej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa wraz z załącznikiem jeśli dotyczy (obowiązuje druk: Oferta wspólna realizacji zadania publicznego (oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.)
  (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

         Załącznik (dotyczy oferty wspólnej):

 • umowa pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, podpisana przez upoważnione osoby (z pieczęciami ze wskazaniem imion, nazwisk i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów. W przypadku braku pieczęci osoba upoważniona jest zobowiązana w sposób czytelny wskazać imię  i nazwisko oraz sprawowaną funkcję).
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.
Pobranie druków: II piętro, pokój nr 228 lub ze strony internetowej - www.powiat.poznan.pl.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter pokój nr 002 lub można wysłać pocztą na adres Starostwa, decyduje data wpływu do urzędu.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Oferty należy składać w terminie określonym corocznie przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Konkurs ofert ogłaszany jest zwykle w ostatnim kwartale roku poprzedzającego realizację zadania publicznego/ na przełomie roku, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl.
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po zakończeniu terminu składnia ofert, Zarząd Powiatu w drodze uchwały powołuje Komisje Konkursowe, które będą oceniać oferty. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej wniosków i wskazuje  w protokole wnioski zaopiniowane pozytywnie wraz z proponowaną kwotą dotacji, zatwierdzenia tych wniosków dokonuje Zarząd Powiatu. Uchwała o przyznaniu dotacji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym na stronie internetowej oraz BIP-ie.


OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Z uwagi na charakter zadania nie przysługuje.
 

DODATKOWE INFORMACJE
Dokładne informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej, w pokoju nr 228 lub pod numerem telefonu.:  

p. Kinga Cenkier  61 8410-557; kinga.cenkier@powiat.poznan.pl
p. Weronika Golińska 61 8410-671; weronika.golinska@powiat.poznan.pl
p. Joanna Michalska 61 8410-736; joanna.michalska@powiat.poznan.pl
p. Natalia Siejek 61 2228-986; natalia.siejek@powiat.poznan.pl

 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm.)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 j.t.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-08-14

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Cenkier Kinga
  data wytworzenia: 04.08.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-08-04 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 14:53

Wizytówka

Uzyskanie dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5724
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-09-01 14:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-12 09:56