BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZYSKANIE DOTACJI NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY i SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI (PR-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oferta organizacji pozarządowej /jednostki organizacyjnej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, ratownictwa i ochrony ludności,  wraz z załącznikiem jeśli dotyczy (obowiązuje druk: Oferta wspólna realizacji zadania publicznego oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załącznik (dotyczy oferty wspólnej):

 • umowa pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, podpisana przez upoważnione osoby (z pieczęciami ze wskazaniem imion, nazwisk i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów. W przypadku braku pieczęci osoba upoważniona jest zobowiązana w sposób czytelny wskazać imię  i nazwisko oraz sprawowaną funkcję).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.
Pobranie druków: II piętro, pokój nr 228 lub ze strony internetowej - www.powiat.poznan.pl.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter pokój nr 002 lub można wysłać pocztą na adres Starostwa, decyduje data wpływu do urzędu.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Oferty należy składać w terminie określonym corocznie przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Konkurs ofert ogłaszany jest zwykle w ostatnim kwartale roku poprzedzającego realizację zadania publicznego/ na przełomie roku, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl.
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po zakończeniu terminu składnia ofert, Zarząd Powiatu w drodze uchwały powołuje Komisje Konkursowe, które będą oceniać oferty. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej wniosków i wskazuje  w protokole wnioski zaopiniowane pozytywnie wraz z proponowaną kwotą dotacji, zatwierdzenia tych wniosków dokonuje Zarząd Powiatu. Uchwała o przyznaniu dotacji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym na stronie internetowej oraz BIP-ie.


OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Z uwagi na charakter zadania nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Dokładne informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej, w pokoju nr 228 lub pod numerem telefonu.:  

p. Kinga Cenkier   61 8410-557 kinga.cenkier@powiat.poznan.pl
p. Joanna Michalak  618410-703  joanna.michalak2@powiat.poznan.pl
p. Natalia Siejek 61 2228-986 natalia.siejek@powiat.poznan.pl
p. Andrzej Och 61 8410-736 andrzej.och@powiat.poznan.pl

 

 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-04-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Skupio
  data wytworzenia: 2006-08-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-04 13:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 09:41

Wizytówka

Uzyskanie dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7069
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-09 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17