BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


DECYZJE ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ GRUNTÓW ZDEWASTOWANYCH LUB ZDEGRADOWANYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (WŚ-16)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów
 • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej
 • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Referat ds. ochrony gruntów rolnych (II piętro, pokój 204, tel.: 61 8410-563, 61 8410-555, 61 2228-989)
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni - od uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawy załatwiane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:
 - stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii rzeczoznawców,
 - osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
 - kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
 - uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.
W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania przeprowadzonego zostają oględziny.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzja zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

 1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu - w odniesieniu do działalności górniczej,
 2. wójta gminy (burmistrza),
 3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale  albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE
Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiują rekultywację jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Przepisy odnoszące się do problemu rekultywacji gruntów zawiera rozdział 5 ustawy zatytułowany "Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów".
Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art. 20 ust. 1 ustawy).
Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Prace rekultywacyjne  prowadzi się  w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie 5 lat od zaprzestania tej działalności.
Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.

Starosta Poznański wydaje decyzje w sprawie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną po wcześniejszym uzyskaniu opinii:
1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu - w odniesieniu do działalności górniczej,
2.  wójta gminy (burmistrza),
3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

* Starosta wydając decyzję o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną, może - jako dokument w sprawie - zażądać opinii rzeczoznawców, w celu dokonania oceny, czy przeprowadzone roboty przywróciły gruntom wartości przyrodnicze i rekultywację można uznać za zakończoną.

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Poznańskiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:35

Rejestr zmian

 • 17.08.06; Dariusz Doliński - zmiana właściciela obiektu
 • 14.09.06; Paweł Wielgosz - zmiana tytułu karty usług publicznych.
 • 14.09.06; Paweł Wielgosz - korekta podstawy prawnej
 • 30.07.07; korekta/update systemu
 • 20.08.07; dodanie autora informacji
 • 28.02.08; zmiany organizacyjne Wydziału
 • 04.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 08.07.09; aktualizacja informacji
 • 15.01.10; aktualizacja informacji
 • 28.04.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 15.07.10; aktualizacja treści informacji
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 04.08.10; korekta
 • zmieniono 2012-01-12 08:41 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-04-20 10:58 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-05-23 12:26 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-11-13 11:49 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-12-09 12:46 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-15 14:46 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 12:42 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:55 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:55 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-02-13 08:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-23 08:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 12:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-11-27 11:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-04-29 07:55 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-05-16 12:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-04-16 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-03 14:06 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 14:00 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-14 13:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-30 16:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 11:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-02 10:35 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10657
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-20 08:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:26