BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ (ZD-01) 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Treść formularza ofertowego oraz wykaz załączników jest każdorazowo określany w ogłoszeniu bądź w materiałach konkursowych stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Powiatu.

Załączniki:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami i akceptacji warunków konkursu (załącznik do "Szczegółowych warunków konkursu");
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • aktualny wypis z rejestru podmiotów leczniczych,
 • statut podmiotu, o ile jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa;
 • oświadczenie potwierdzające kwalifikacje wszystkich osób zaangażowanych do realizacji Programu:
 • w przypadku, gdy dla wykonania świadczeń wymagane są określone przepisami prawa warunki, zaświadczenie właściwego organu lub instytucji o spełnieniu takich warunków (np. certyfikat na prowadzenie laboratorium);
 • kopia polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, również w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV, na okres ich udzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego wypadku oraz wszystkich wypadków, których skutki objęte będą umową ubezpieczenia wraz z kopiami dowodów uiszczenia składek;
 • inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, ul. Słowackiego 8, parter pokój 030


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podmiot informowany jest niezwłocznie o wynikach konkursu pismem.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W celu rozpatrzenia złożonych ofert Zarząd Powiatu w drodze uchwały powołuje Komisję Konkursową. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków i wskazuje w protokole najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta. Zatwierdzenia  wniosku dokonuje Zarząd Powiatu w drodze Uchwały o wyborze realizatora programu zdrowotnego. Informacje o wynikach konkursu są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego.

Wybór realizatora programu zdrowotnego następuje na podstawie umowy.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
Komunikat dotyczący konkursu jest publikowany na stronach internetowych Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 8410- 657, 61 8418- 816, 61 8410- 556, 61 8410- 533 lub na stronie internetowej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 48 ust. 4 i art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-08-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Matuszewski Maciej
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-10 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 09:55

Wizytówka

Wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie badań profilaktycznych

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3265
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-08-19 09:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15