BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO (KT-37)  


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 •  kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy, 
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał prawa jazdy,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego)
 • oryginał orzeczenia psychologicznego,
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transoprtu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami. 

Złożenie dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 11 i 12.
Odbiór dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 10.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 


OPŁATY

Na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta 77103012470000000034916241, uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego


DODATKOWE INFORMACJE

 1. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy  z dnia 17.11.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r. nr 235 poz. 1701)
 2. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego,
 3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.

WAŻNE INFORMACJE

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wydawaniem praw jazdy dla zawodowych kierowców można uzyskać pod numerem telefonu: 61 841-06-03 lub  61 841-06-00.

UWAGA

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest  do odbioru  w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Taszarek
  data wytworzenia: 2009-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-10-21 14:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 13:21

Wizytówka

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11062
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 13:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14