BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH (GMINNYCH I POWIATOWYCH) W TRYBIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH  (GN-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wszczynane jest z urzędu przez Starostę Poznańskiego (obowiązujące przepisy nie przewidują składania wniosku o ustalenie odszkodowania).
  W celu wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych – gminnych i powiatowych – niezbędna jest ostateczna decyzja Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Słowackiego 8, IV piętro
tel. 61 8-410-733, 8-410-761, 8-410-536
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego – 30 dni bądź 60 dni – z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszych terminach zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania jest wolne od opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa, za wyjątkiem udzielonych członkom rodziny.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych – gminnych bądź powiatowych, stają się z mocy prawa własnością gminy bądź powiatu, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
 • Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje Starosta Poznański w odniesieniu do projektowanych bądź istniejących dróg gminnych i powiatowych na obszarze Powiatu Poznańskiego (informacje o przedmiotowym postępowaniu uzyskać można w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 142).
 • Stronami postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania są: były właściciel nieruchomości oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego, na rzecz której przechodzi własność nieruchomości (gmina w odniesieniu do dróg gminnych, powiat w odniesieniu do dróg powiatowych).
 • W toku postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania strony proszone są o udzielenie informacji, czy na nieruchomości zajętej pod realizację inwestycji drogowej, w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posadowione były: budynki, inne urządzenia trwale z gruntem związane, drzewa i inne rośliny albo jakiekolwiek inne części składowe gruntu.
 • Odszkodowanie ustalone przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w drodze decyzji administracyjnej, wypłaca : gmina
  - w odniesieniu do dróg gminnych, powiat - w odniesieniu do dróg powiatowych.
 • Odszkodowanie jest ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych
  w przepisach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kowalski
  data wytworzenia: 2009-10-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-29 11:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 09:38

Wizytówka

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2845
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-10 09:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17