BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM ROBÓT  BUDOWLANYCH LUB PRAC KONSERWATORSKICH/RESTAURATORSKICH LUB BADAŃ KONSERWATORSKICH/ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM INDYWIDUALNIE DO REJESTRU ZABYTKÓW (KZ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratorskich, badań konserwatorskich/architektonicznych (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami:

W przypadku prowadzenia robót budowlanych:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 2. projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych co najmniej w 2 egzemplarzach

- Program robót budowlanych  zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny  wpływu robót na zabytek ,w szczególności:

 • opis stanu zachowania zabytku,
 • wskazanie przewidzianych  rozwiązań budowlanych , w formie opisowej i rysunkowej,
 • wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

W przypadku prowadzenia prac konserwatorskich/restauratorskich:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 2. program prac  co najmniej w 2 egzemplarzach zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne  do oceny wpływu prac na zabytek w szczególności:
 • opis stanu zachowania zabytku
 • wskazanie oczekiwanych efektów prac
 • wskazanie przewidzianych do wykonania czynności z podaniem metod, materiałów i technik,

W przypadku prowadzenia badań konserwatorskich/architektonicznych:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
 2. program badań  co najmniej w 2 egzemplarzach zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne  do oceny wpływu badań na zabytek w szczególności:
 • opis stanu zachowania zabytku
 • wskazanie oczekiwanych efektów badań
 • wskazanie przewidzianych do wykonania czynności z podaniem metod, materiałów i technik,

oraz:

 1. Dowód opłaty skarbowej (oprócz obiektów zwolnionych z opłaty) wniesionej na kwotę 82,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
 2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wniesionej na kwotę 17,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406


Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na prace przy zabytku wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej do odbioru. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Wydziału.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowlanych  powiatowy konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający  do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania .

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji przeprowadza się weryfikację załączonego projektu rewaloryzacji parku z dokonaniem oględzin terenowych w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych lub konserwatorskich.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.
 


OPŁATY

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
tytułem: wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. ochrony zabytków nieruchomych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406,
tel. 61 8418-844 (gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)
oraz
tel. 61 8418-843 (gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-19 16:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:36
 • Wniosek (DOCX) 31.32kB
  (dodano: 2018-08-31 11:43, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:35)
 • Wniosek (PDF) 89.33kB
  (dodano: 2018-08-31 11:43, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:35)

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10257
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-02 15:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:13