BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM ROBÓT  BUDOWLANYCH LUB PRAC KONSERWATORSKICH/RESTAURATORSKICH LUB BADAŃ KONSERWATORSKICH/ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM INDYWIDUALNIE DO REJESTRU ZABYTKÓW (KZ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich, badań konserwatorskich/restauratorskich oraz robót budowlanych (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami:
W przypadku prowadzenia prac konserwatorskich/restauratorskich:
 

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 2. program prac - z zastrzeżeniem pozostawienia dodatkowego egzemplarza dla Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków,
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę kierującą pracami albo badaniami, wymagań do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku prowadzenia badań konserwatorskich/restauratorskich:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu albo zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił,
 2. program badań - z zastrzeżeniem pozostawienia dodatkowego egzemplarza dla Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków,
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę kierującą pracami albo badaniami, wymagań do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 2. projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek - ilość egz. niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem pozostawienia dodatkowego egzemplarza dla Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę:
  a) kierującą robotami budowlanymi - wymagań do kierowania tymi robotami,
  b) wykonująca nadzór inwestorski - wymagań do wykonywania nadzoru inwestorskiego,

  - w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – opłata za pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych (oprócz obiektów zwolnionych z opłaty skarbowej),

Upoważnienie właściciela dla osób działających z pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – złożenie pełnomocnictwa.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406


Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na prace przy zabytku wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej do odbioru. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Wydziału.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji przeprowadza się weryfikację załączonego projektu rewaloryzacji parku z dokonaniem oględzin terenowych w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac rewaloryzacyjnych.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.
 


OPŁATY
Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016.1827 j.t.)
tytułem: wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. ochrony zabytków nieruchomych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406,
tel. 61 8418-843 (gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)
oraz
tel. 61 8418-844 (gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r. nr 85, poz. 1212);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.1827 j.t.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-07-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2010.04.19
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-04-19 16:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 07:41

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 7337 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-19 07:41 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-08-16 14:19
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.