BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW (WŚ-15)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42. ust.2 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja o zawartości wniosku

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących tę osobę, za  wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
 • oświadczenie o niekaralności wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone  w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

 

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000zł;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
  - za naruszenie popełnienia w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy:

Powyższe Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza przetwarzać: odpady przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, odpady komunalne lub odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych;

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania;
Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości;

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

 • operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, czyli osobę posiadającą tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, lub która ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych;

  Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa załącznik nr 2a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410- 547
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w miejscu……………………… (podać miejsce przetwarzania odpadów)
może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
c)  dla instalacji komunalnych;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że
3)  organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. tej ustawy z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

1) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku;
3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki przetwarzania odpadów);
5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 207
tel. 61 8410‑509, 61 8410‑551, 61 8410-547


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawi katalogu odpadów.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-14 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:23

Wizytówka

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5216
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 11:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-22 15:11