BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OPINIOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU PUBLICZNYCH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH Z DROGAMI POWIATOWYMI I GMINNYMI  (WD-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek jednostki, o której mowa w  §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
 • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu inwestora lub ww. jednostek.
 • Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu zawierającego:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający;

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu
- parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu;
7. nazwisko i podpis projektanta.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-22-69-200, 61-22-69-205, 61-84-10-690, 61-22-69-226
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: pismo Starosty Poznańskiego w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje przesłane listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pismo Starosty Poznańskiego w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.


OPŁATY
Zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, w celu zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, wymagana jest opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Starosta Poznański jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

Zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg, dla których są różne organy zarządzające ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

Projekty czasowej organizacji dla skrzyżowań publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi uzgadniane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, tel. 61-85-93-430


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-08-20 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:54

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2463
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-13 11:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17