BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

OPINIOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU PUBLICZNYCH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH Z DROGAMI POWIATOWYMI I GMINNYMI  (WD-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek jednostki, o której mowa w  §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
 • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu inwestora lub ww. jednostek
 • Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu zawierającego:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający;

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu
- parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu;
7. nazwisko i podpis projektanta.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-22-69-200, 61-22-69-205, 61-84-10-690, 61-22-69-226
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: pismo Starosty Poznańskiego w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje przesłane listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pismo Starosty Poznańskiego w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.


OPŁATY
Zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784), w celu zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, wymagana jest opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Poznański jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

Zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784), organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg, dla których są różne organy zarządzające ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

Projekty czasowej organizacji dla skrzyżowań publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi uzgadniane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, tel. 61-85-93-430


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003  r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2010.08.18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-08-20 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 09:43

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2035
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-01-07 09:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-21 15:01