BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

JEDNORAZOWA POMOC NA OSIEDLENIE SIĘ REPATRIANTA ORAZ CZŁONKÓW JEGO NAJBLIŻSZEJ RODZINY (ZD-03)


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek nie jest wymagany. Decyzję podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.    

Pismo repatrianta o formie wypłaty przyznanej pomocy finansowej (wypłata gotówkowa czy przelew na konto podane przez repatrianta).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, ul. Słowackiego 8, parter, pokój 030.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, I piętro, pokój 119.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po złożeniu kompletu wymaganych prawem dokumentów. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypłata kwoty przyznanej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


OPŁATY
Brak. 


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak. 


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne: Udzielane są przez pracowników Wydziału - I piętro, pokój 119
Tel. kontaktowy: 61 8410-533, e-mail: maciej.matuszewski@powiat.poznan.pl

Repatriantowi oraz przybywającym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udziela się jednorazowo pomocy ze środków budżetu państwa na:

 • pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości ceny biletu kolejowego drugiej klasy oraz równowartość ceny jednego biletu kolejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia.
 • zagospodarowanie i bieżące utrzymania, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, zwanego dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na każdego członka rodziny.
 • pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

Pomoc o której mowa powinna być wypłacona w terminie 60 dni od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Ostatni w danym roku budżetowym wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy składa się w terminie do dnia 31 października roku budżetowego.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 609),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca  2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U. z 2018 r., poz.1352)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gromadzińska
  data wytworzenia: 2012.03.09
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-03-12 12:23
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 09:24

Wizytówka

Jednorazowa pomoc na osiedlenie się repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1440
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-08-07 09:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-20 14:28