BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH (KZ-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (druk do pobrania ze strony internetowej) wraz z załącznikami:

1.  Program prowadzenia badań archeologicznych;
2.  Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
3.  Zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
4.  Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większa lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, umożliwiające lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych- w ilości 4 egzemplarzy (w tym 1 oryginał) + egzemplarze kopii map dla wszystkich właścicieli lub posiadaczy nieruchomości –

UWAGA! Miejsce planowanych badań archeologicznych należy zaznaczyć kolorem w formie zakreskowanego obszaru lub liniowo obwiednią. Mapę w skali 1:10 000 lub prezentację kartograficzną  BDOT 10k należy pozyskać w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (organ prowadzący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego na mocy art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mapę w skalach większych, należy pozyskać we właściwym miejscowo Powiatowym/Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (organ prowadzący: właściwy miejscowo starosta/prezydent miasta na mocy art. 7d pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dopuszczalne jest wykorzystanie uwierzytelnionych przez właściwego miejscowo starostę/prezydenta miasta map do celów projektowych, wykonanych przez wykonawców prac geodezyjnych.;
5.  Plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w skali:
a)  1:500, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni większej niż 1000 m2, albo
b)  1:1000, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni większej niż 10 000 m2
– w przypadku badań archeologicznych, które nie będą prowadzone na polskich obszarach morskich;
6.  Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
7.  Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.
8. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta  16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,
9. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej wniesionej na kwotę 17,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2005r. o opłacie skarbowej. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 407 i 409


Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na prace archeologiczne wraz z załącznikami można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Dla prawidłowego rozpatrzenia  wniosku można wezwać wnioskodawcę do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub badań archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych właściwy organ sprawdza wniosek pod względem merytorycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie wydania i udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Wnioskodawcy listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY
 

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz. U. z 2020.1546)
tytułem: wydanie pozwolenia na badania archeologiczne

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika ds. ochrony zabytków archeologicznych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków,
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 407, tel. 61 8418-845
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)
oraz ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 tel. 61 2228-967
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć:
"Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - link do wniosku o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 11:05
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:39

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9952
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-02 15:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 15:12