BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zostanie zlikwidowana kasa.

Informujemy, że opłaty będą możliwe do wnoszenia:

 1. przelewem bankowym na rachunek Starostwa,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. opłaty Skarbowe mogą być wnoszone kartą płatniczą na terenie Wydziału, który realizuje Państwa sprawę.

W dniu 31.12.2019 r. kasa czynna będzie do godz. 12.00.

Opłaty skarbowe będą przyjmowane w kasie do dnia 30.12.2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-18 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 10:20

UZGADNIANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (KZ-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro,

tel.: 61 8418-841, 8418-843, 8418-844,8418-845,

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - pok. 002 lub kancelaria ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030.
Odbiór dokumentów: Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia lub nie uzgodnienia  projektu decyzji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy i pozostałych stron.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postanowienie Powiatowego Konserwatora Zabytków  w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków zapisów zapewniających właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego Starosta Poznański postanowieniem odmawia uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i określa warunki na jakich uzgodnienie nastąpi.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowany jest w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2018.2067)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 1945)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1588);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018.2096);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.1827)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-12-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2012.10.22
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 10:45

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1738
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-12-18 10:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-21 15:01