BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZGADNIANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (KZ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro,

tel.: 61 8418-841, 8418-843, 8418-844,8418-845,

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - pok. 002 lub kancelaria ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030.
Odbiór dokumentów: Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia lub nie uzgodnienia  projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy i pozostałych stron.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Maksymalnie 14 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska
w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków zapisów zapewniających właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego Starosta Poznański postanowieniem odmawia uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  i wskazuje warunki na jakich uzgodnienie nastąpi.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie inwestorowi służy zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu analizowany jest w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków,
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-12-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 13:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:16

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2939
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-11 11:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16