BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z USUWANIEM DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH/RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKACH BĘDĄCYMI PARKAMI WPISANYMI DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO INNEGO RODZAJU ZORGANIZOWANEJ ZIELENI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW (KZ-07)


Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami, p.w.:

W przypadku usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków:

1. Program podejmowanych działań - wg załącznika/wzoru - Treść programu do pobrania.

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości  uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

3. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wniesionej opłaty na kwotę 17 zł (ustawa o opłacie skarbowej) Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

W przypadku prowadzenia prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków:

 1. Program podejmowanych prac konserwatorskich/restauratorskich 2 egz.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie prze wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 3. Dokumenty potwierdzający posiadanie przez osobę kierującą pracami wymagań do kierowania odpowiednio tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku, gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Dowód opłaty skarbowej  82,00 zł za wydanie pozwolenia na rewaloryzację terenu zieleni (ustawa o opłacie skarbowej); wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań,
  Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
 5. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wniesionej na kwotę 17,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
   

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój 404


Złożenie dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu:
kancelaria - ul. Jackowskiego 18 - pokój nr 002 (parter) lub
kancelaria - ul. Słowackiego 8, - pokój nr 030 (parter)

Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 404. Decyzję pozwolenia na prace przy zabytku wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej do odbioru. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Wydziału.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac rewaloryzacyjnych.

W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji i przesyłane są do wnioskodawcy listem poleconym za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim umówieniu się.


OPŁATY

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

W przypadku rozpatrywania wniosków na usunięcie drzew i krzewów: opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia nie pobiera się.

W przypadku rozpatrywania wniosków, zawierających projekt rewaloryzacji zabytkowych zespołów parkowych i innych terenów zieleni wpisanych do rejestru zabytków opłata skarbowa za wydanie pozwolenia konserwatorskiego wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
tytuł wpłaty: wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł, opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404, tel. 61 8418-841.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 15:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:45

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3449
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-02 15:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 15:02