BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO (ZN-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o nabycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego, powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i siedziba firmy, regon, KRS, nr telefonu kontaktowego),
 • oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (adres nieruchomości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Tel: 61 8410-707, 61 8410-697, 61 8418-846, 61 8410-725

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż bądź oddanie w użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej.
 2. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu.
 3. Wyrażenie zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Radę Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.
 4. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
 5. Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu w przypadku zbywania nieruchomości w drodze  przetargowej.
 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu lub protokołu z rokowań.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wnioskodawcę obciążają:

- opłaty notarialne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

- opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


TRYB ODWOŁAWCZY

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.


DODATKOWE INFORMACJE

Kierunki zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego nakreślane są w sporządzanych planach wykorzystania zasobu.

Jednakże podkreślić należy, iż każdy wniosek o zakup lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości rozpatrywany jest indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego nieruchomości, aktualnego sposobu jej zagospodarowania oraz przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zbywanie  nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej:  ugn.

Generalną zasadą przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, jest stosowanie trybu przetargowego, wyjątki od tej reguły zostały wskazane w art. 37 ust. 2  ugn.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej jeżeli:

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu stosownie do art. 34 ugn;
 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
 3. jest zbywana na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
 5. sprzedaż  nieruchomości  następuje na rzecz użytkownika wieczystego,
 6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
 7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 11. jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
 12. jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ugn;
 13. jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 14. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej i prawnej, dokonaniu wyceny oraz uzyskaniu zgody na zbycie, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Siedzibie Starostwa Powiatowego  w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – tablica ogłoszeń II piętro,
 • w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 – tablica ogłoszeń IV piętro.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl.

Warunki zbycia nieruchomości w trybie przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, natomiast warunki zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody Wielkopolskiego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa  albo do Zarządu Powiatu w Poznaniu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Powiatu Poznańskiego.

Nabywca nieruchomości  zawiadamiany jest o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóżniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu lub protokół z rokowań stanowią podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-17 12:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-23 10:50

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1799
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-23 10:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:50