BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z UMIESZCZENIEM NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB W OBSZARZE  WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ NAPISÓW (KZ-08)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami:

1. projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów.
2.
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

oraz:

3. Dowód opłaty skarbowej (oprócz obiektów zwolnionych z opłaty) wniesionej na kwotę 82,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,

4. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wniesionej na kwotę 17,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406


Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji zezwalającej na umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w strefie wpisanej do rejestru zbytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, inspektor prowadzący sprawę przeprowadza weryfikację załączonego projektu w kontekście rodzaju i wielkości nośnika reklamowego, jego ekspresji graficznej i kolorystycznej, miejsca lokalizacji na obiekcie lub w jego otoczeniu itp. oraz ma prawo dokonać lustracji obiektu w terenie w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. w sytuacji nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w strefie wpisanej do rejestru zbytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tytułem: wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. ochrony zabytków nieruchomych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406,
tel. 61 8418-844 (gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)
oraz
tel. 61 8418-843 (gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica).

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć: "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - link do wniosku o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-20 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1611
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-11 11:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-21 09:23