BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


 UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z UMIESZCZENIEM NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB W OBSZARZE  WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ NAPISÓW (KZ-08)


UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z UMIESZCZENIEM NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB W OBSZARZE  WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) ORAZ NAPISÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami:

1) Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic/urządzeń reklamowych, napisów (z zastrzeżeniem pozostawienia dodatkowego egzemplarza dla archiwum Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków),

2) Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę  tytułu prawnego  do korzystania  z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu prawnego,

3) Dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia, zwolnienia z opłaty zgodnie z  Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych  Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,

4) Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez  wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wynosi 17,00 zł, (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1827 j.t.). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych  Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406


Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji zezwalającej na umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w strefie wpisanej do rejestru zbytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, inspektor prowadzący sprawę przeprowadza weryfikację załączonego projektu w kontekście rodzaju i wielkości nośnika reklamowego, jego ekspresji graficznej i kolorystycznej, miejsca lokalizacji na obiekcie lub w jego otoczeniu itp. oraz ma prawo dokonać lustracji obiektu w terenie w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. w sytuacji nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w strefie wpisanej do rejestru zbytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam napisów lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY
Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.)
tytułem: wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem:  zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. ochrony zabytków nieruchomych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406,
tel. 61 8418-843 (gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)
oraz
tel. 61 8418-844 (gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica).

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,  prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017.1265);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017. 1257).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.1827 j.t.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-07-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2010.04.19
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-04-20 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 08:16

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 613 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-11 08:18 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-07-18 12:38
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.