BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


 USTANOWIENIE SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW (KZ-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków (po uprzednim złożeniu przez osobę zainteresowaną pełnieniem funkcji społecznego opiekuna zabytków swojej kandydatury bezpośrednio do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gołębiej 2, 61-834 Poznań)

W przypadku osoby fizycznej do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 3. dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 1. statut jednostki organizacyjnej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków,
IV piętro, pokój nr 407, tel. 61 8418-845

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030.
Odbiór dokumentów: Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, IV piętro, pokój nr 407.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Kandydat na Społecznego Opiekuna Zabytków zgłasza Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia funkcji społecznego opiekuna zabytków.
 2. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty Poznańskiego o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.
 3. Starosta Poznański w drodze decyzji ustanawia osobę fizyczną społecznym opiekunem zabytków lub nadaje osobie prawnej uprawnienia społecznego opiekuna zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie wydaje:
 • osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;
 • osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

Starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków.

Osoba fizyczna po otrzymaniu Decyzji zobowiązana jest dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 407, swoją fotografię, która zostanie umieszczona w legitymacji. Wzór legitymacji został określony Zarządzeniem nr 24/2016 Starosty Poznańskiego  z dnia 9 marca 2016 r.  dotyczące zmiany Zarządzenia nr 144/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie listy społecznych opiekunów oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków.

Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę na temat zabytków. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków. Na wniosek  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Starosta cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, jeżeli niewłaściwie wykonuje swoje zadania.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-07-15 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:38

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3827
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-11 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24