BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


OPINIOWANIE GEOMETRII DROGI W PROJEKTACH BUDOWLANYCH (WD-12)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zarządcy drogi, skierowany do Starosty Poznańskiego o opinię w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym dla dróg publicznych powiatowych i gminnych lub dla dróg, które po wybudowaniu będą zaliczone do tych kategorii na podstawie stosownych uchwał rad gmin/powiatu.

Do wniosku należy załączyć w szczególności:

 1. upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi,
 2. opis techniczny zawierający podstawowe założenia projektowe z charakterystycznymi parametrami technicznymi drogi, tj. prędkość projektowa, klasa techniczna drogi, pochylenia poprzeczne i podłużne, szerokość elementów przekroju, podstawowy opis stanu istniejącego,
 3. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
 4. parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierającym:
 1. oś projektowanej drogi z opisem [km, hm],
 2. zwymiarowanie elementów drogi (szerokości wszystkich elementów pasa drogowego, łuki kołowe, poszerzenia jezdni na łukach, łuki na skrzyżowaniach i zjazdach),
 3. pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych,
 4. lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podział na pasy ruchu,
 5. elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mogłyby kolidować z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów,
 6. legenda ze wszystkimi istniejącymi i projektowanymi elementami (np. rodzaje powierzchni, krawężniki, obrzeża, ścieki, granice pasa drogowego),
 1. przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50 (1:100),
 2. sprawdzenie przejezdności w skali 1:500 wraz z wrysowaniem konturu pojazdu w jego zewnętrzne obwiednie i przedstawienie widoku bocznego miarodajnego pojazdu z określeniem jego charakterystycznych wymiarów (dotyczy rond, skrzyżowań z wyspą centralną, skrzyżowań skanalizowanych, skrzyżowań o skomplikowanym kształcie, placów parkingowych, itp.); jako pojazd miarodajny należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą, a w wyjątkowych sytuacjach inny pojazd.

Opcjonalnie:

 1. sprawdzenie widoczności na: wyprzedzanie, zatrzymanie (dotyczy w szczególności obiektów inżynierskich),
 2. sprawdzenie trójkąta widoczności na wlotach skrzyżowania dla uzasadnienia znaku B-20 „Stop”,
 3. przekrój podłużny,
 4. inne dokumenty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61 2269-200, 61 2269-205, 61 2269-226
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Opinia Starosty Poznańskiego w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym zostaje przesłana listem poleconym do Wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni - zgodnie z  art.  32 ust.  2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starosta Poznański wydaje opinię w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym po dokonaniu weryfikacji kompletności złożonych dokumentów.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Starosta Poznański w opinii zawiera kompleksowe stanowisko w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-10-30 08:43
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:30

Druki do pobrania:

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6410
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-28 09:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36