BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH (WŚ-25)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – jego oryginał wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Uwaga:

 • Wnioski składane przez podmioty zarejestrowane w KRS muszą być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu określonym w KRS.
 • Zgodnie z art. 33 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Ponadto na podstawie art. 33 §3 ww. ustawy pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Starosta Poznański nie jest właściwy do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz położonych na terenie miasta Poznania.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia oraz 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 204A tel.: 61 8410-507, 61 8410-577.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-08

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Waligórska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-20 09:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 09:32

Druki do pobrania:

Wizytówka

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 22518
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-03-19 12:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34