BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, 11.12.2017 r.

WŚ.6222.23.2017.XIV

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

S T A R O S T A  P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mondi Poznań Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-16/06 z dnia 30.04.2007 r., zmienionego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.34.2012 z dnia 19.02.2014 r., decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.7.2014.XIV z dnia 09.10.2014 r. oraz decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.19.2014.XIV z dnia 05.12.2014 r., na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, eksploatowanej na terenie zakładu w  Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 34/36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

 

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 18.12.2017 r. do 18.01.2018 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:

Dominik Olejniczak

Tel. 0618410541

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-15 12:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:16

Rejestr zmian

  • zmieniono 2017-12-15 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  • zmieniono 2020-04-01 13:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
  • zmieniono 2020-04-01 13:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2975
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-17 09:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17