BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI NA POSZUKIWANIE UKRYTYCH LUB PORZUCONYCH ZABYTKÓW RUCHOMYCH, W TYM ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, PRZY UŻYCIU WSZELKIEGO RODZAJU URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ SPRZĘTU DO NURKOWANIA (KZ-10)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (druk do pobrania ze strony internetowej) wraz z załącznikami:

 1. Program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków;
 2. Dokument potwierdzający posiadanie prze wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, ze właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 3. Zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większa lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym obszarem prowadzenia poszukiwań (np. kolorem w formie zakreskowanego obszaru lub liniowo obwiednią)

UWAGA! Mapę w skali 1:10 000 lub prezentację kartograficzną  BDOT 10k należy pozyskać w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (organ prowadzący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego na mocy art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.). Mapę w skalach większych, należy pozyskać we właściwym miejscowo Powiatowym/Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (organ prowadzący: właściwy miejscowo starosta/prezydent miasta na mocy art. 7d pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej (82 zł za wydanie pozwolenia, zwolnienia z opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej.) na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, tytuł wpłaty - opłata za pozwolenie poszukiwania zabytków w miejscowości (...)

6. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 407/409

Złożenie dokumentów:
kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie poszukiwań można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pokój nr 405. Decyzję pozwolenie na poszukiwania zabytków można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji pozwolenia na poszukiwania zabytków właściwy organ sprawdza wniosek pod względem merytorycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na poszukiwania zabytków.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie wydania i udzielenia pozwolenia na poszukiwania zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Wnioskodawcy listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tytułem: wydanie pozwolenia na poszukiwania zabytków

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika ds. ochrony zabytków archeologicznych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków,
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 407, tel. 61 8418-845

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć: "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - link do wniosku o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego.


PODSTAWA PRAWNA
 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2021-01-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-06 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 14:50

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-07-19 08:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-03 10:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-03 10:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-03 10:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-21 11:58 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-12-11 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-18 11:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-31 12:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-11 11:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-06-19 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-11-02 15:52 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików i podkreśleń
 • zmieniono 2021-01-05 14:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4284
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-05 14:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:07