BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Archiwum - rok 2019

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r., uchwałą Nr 955/2019 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

Uchwała wraz z preliminarzem wydatków poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-30 14:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:12

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 956/2019 zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r".

Uchwała Zarządu oraz preliminarz wydatków na 2020 r. poniżej


 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-12-10 15:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:15

 

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 870/2019 ogłosił nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku".

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).

Zgłoszenia kandydatur do składu Komisji Konkursowej można było składać w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku do godz. 11:00(z zaznaczeniem, że decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego)drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.

W wyniku ogłoszonego naboru, nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji Konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),  jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, może ona działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-09 15:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 14:58

 

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 870/2019 r. z dnia 3 grudnia 2019 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2019-12-03
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-03 14:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:20

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami: Nr 850/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Nr 851/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Ww. uchwały zamieszczono poniżej


 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-28 11:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:23

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 838/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020.

Podmioty zainteresowane złożeniem ofert konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 19.12.2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-28 11:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:23

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 842/2019 z dnia 26.11.2019 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. do godz. 09.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

 Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-26 12:46
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:25

 

OKO 2020

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2020 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 19 listopada do dnia 10 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 stycznia 2020 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty - Inne informacje.

15 stycznia 2020 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja 61 8410-736
 2. kultura i sztuka 61 8410-703
 3. kultura fizyczna 61 8410-557
 4. turystyka 61 2228-986
 5. pomoc społeczna 61 8410-736
 6. ochrona i promocja zdrowia 61 8410-736
 7. ratownictwo i ochrona ludności 61 8410-736
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-11-18 16:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:40

 


 

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

W dniu 8 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 775/2019 ogłosił nabór kandydatów organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).

Zgłoszenia kandydatur do składu Komisji Konkursowej można było składać w terminie do dnia 13 listopada 2019 roku do godz. 12.00(z zaznaczeniem, że decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego)drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.

W wyniku ogłoszonego naboru, nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji Konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),  jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, może ona działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-15 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 14:07

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 775/2019 r. z dnia 8 listopada 2019 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-08 14:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:41

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 768/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. do godz. 9.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty do ściągnięcia poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-04 16:05

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT  NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:
„ZDROWY SENIOR – EDUKACJA I PROFILAKTYKA (…)”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 705/2019 z dnia 04.10.2019 r. zatwierdził wynik konkursu ofert powierzając realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” Fundacji PETRA senior, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone w 7 gminach powiatu poznańskiego tj. Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego.

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie m.in. profilaktyki chorób otępiennych, depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń neurologicznych wieku podeszłego, a także działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii oraz sposobów komunikowania się z chorymi.

Zadanie adresowane jest do osób po 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-10-04 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 14:10

 

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” w 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 672/2019 z dnia 17 września 2019 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. “Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” w 2019 r.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniem, określonymi w art. 2 ww. ustawy w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2019 r. o godz. 11:00.

Uchwała, ogłoszenie, opis problemu zdrowotnego, wzór umowy, formularz ofertowy, wzór sprawozdania z realizacji zadania oraz regulamin komisji konkursowej do pobrania poniżej.


 

Grant – "Program psychologiczno-terapeutyczny Partner"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) w dniu 3 października 2019 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Program psychologiczno-terapeutyczny Partner". W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 10.10.2019 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”

lub e-mailem na adres aldona.janyszak@pcpr.poznan.pl

Oferta  „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner” w załączniku.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-10-02 12:02

 

Grant – "Program edukacyjno-korekcyjny Partner"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w dniu 20 maja 2019 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Program edukacyjno-korekcyjny Partner". W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 27.05.2019 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program edukacyjno-korekcyjny Partner”

lub e-mailem na adres aldona.janyszak@pcpr.poznan.pl

Oferta  „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” w załączniku.

 

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-05-20 09:40

Zapraszamy,

do zapoznania się z wynikami II Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2019-04-24 11:42

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-03-07 15:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 15:05

 

Grant – Noc muzeów – Powiat Poznański rodzinnie

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dębowa Tarcza, z siedzibą w Gruszczynie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Noc muzeów – Powiat Poznański rodzinnie, integrującego mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz upowszechniającego kulturę i historię średniowiecza gminy Pobiedziska i Powiatu Poznańskiego.

 Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-02-22 12:42

 

Grant – Finał XI Rodzinnego Grand Prix

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt.  Finał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki upowszechniającego aktywny i zdrowy styl życia, rekreację na świeżym powietrzu związaną z integracją mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-22 12:04

 

II Otwarte Konkursy Ofert na rok 2019

Ogłoszono II otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2019 w obszarach:

 1. kultura i sztuka
 2. pomoc społeczna

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 22 lutego do dnia 15 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 13 maja 2019 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2019 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące braku wymogu wnoszenia wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w pkt. 15 oferty.

Do 24 kwietnia 2019 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-21 15:30
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 15:04

 

Grant – „Kaszubskie przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pomóż dziecku niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Kaszubskie przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce upowszechniającego kulturę i wiedzę związaną z terenem Powiatu Poznańskiego oraz regionu Wielkopolskiego. Zadanie mam się przyczynić do szerszego zaangażowania mieszkańców Powiatu Poznańskiego w poznawaniu swych korzeni i historii.

 Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2019-02-15 14:39

 

Grant – Rozwój świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur azjatyckich

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Rozwój świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur azjatyckich, które zakłada przeprowadzenie wykładów, pokazu fotografii oraz warsztatów przez uznanych podróżników przybliżając różnorodność kultur azjatyckich.

 Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-07 14:42

 

Grant – “Powiat Poznański Rodzinnie”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. “Powiat Poznański Rodzinnie”, upowszechniającego kulturę i wiedzę związaną z terenem Powiatu Poznańskiego oraz regionu Wielkopolskiego. Zadanie ma się przyczynić do szerszego zaangażowania mieszkańców Powiatu Poznańskiego w poznawaniu swych korzeni i historii.

 Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-07 14:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 15:02

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-01-04
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-01-04 14:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 14:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1523
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-10 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 15:54