BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2019

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r., uchwałą Nr 955/2019 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

Uchwała wraz z preliminarzem wydatków poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-30 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:12

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 956/2019 zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r".

Uchwała Zarządu oraz preliminarz wydatków na 2020 r. poniżej


 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-12-10 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:15

 

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 870/2019 ogłosił nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku".

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).

Zgłoszenia kandydatur do składu Komisji Konkursowej można było składać w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku do godz. 11:00(z zaznaczeniem, że decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego)drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.

W wyniku ogłoszonego naboru, nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji Konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),  jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, może ona działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

Metryka

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-09 15:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 14:58

 

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 870/2019 r. z dnia 3 grudnia 2019 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2019-12-03
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-12-03 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:20

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami: Nr 850/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Nr 851/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Ww. uchwały zamieszczono poniżej


 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-28 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:23

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 838/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2020.

Podmioty zainteresowane złożeniem ofert konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 19.12.2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-28 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:23

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 842/2019 z dnia 26.11.2019 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. do godz. 09.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

 Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

Metryka

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-11-26 12:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:25

 

OKO 2020

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2020 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 19 listopada do dnia 10 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 stycznia 2020 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty - Inne informacje.

15 stycznia 2020 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja 61 8410-736
 2. kultura i sztuka 61 8410-703
 3. kultura fizyczna 61 8410-557
 4. turystyka 61 2228-986
 5. pomoc społeczna 61 8410-736
 6. ochrona i promocja zdrowia 61 8410-736
 7. ratownictwo i ochrona ludności 61 8410-736

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-11-18 16:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 13:40

 

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery