BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Archiwum - rok 2018

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych
do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002)
lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w
skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-12-12 14:14
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 12:06

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-03 11:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 12:43

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3083/2018 z dnia 19.11.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

 

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

 

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-20 13:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 12:55

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3082/2018 z dnia 19.11.2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.
"Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-19 13:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:04

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3050/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. ogłosił nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.  

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-15 13:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:05

Konkursy ofert na rok 2019 ogłoszone


Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2019 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 15 listopada do dnia 6 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 stycznia 2019 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2019 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące braku wymogu wnoszenia wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w pkt. 15 oferty.

4 stycznia 2019 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-11-14 14:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:14

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3021/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie, formularz oferty oraz wzór sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-08 13:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:17

 


Oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w dniu 30 października 2018 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pn. . " Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim - część II".

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 6.11.2018 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program psychologiczno-terapeutyczny – część II”

lub e-mailem na adres aldona.janyszak@pcpr.poznan.pl

 

Oferta  „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim – część II” w załączniku.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-10-30 09:11

Grant – "Wielkopolskim szlakiem niepodległości"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Wielkopolskim szlakiem niepodległości", które poświęcone jest w głównej mierze upamiętnieniu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz upowszechnianiu wiedzy o Powstańcach Wielkopolskich wywodzących się z terenu Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-10-29 15:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:18

 

Grant – "Osoba Niepełnosprawna - wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Osoba Niepełnosprawna - wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018", którego celem jest zmiana stereotypu związanego z postrzeganiem osoby z niepełnosprawnością oraz integracja różnych środowisk.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-09-18 15:26

 

Grant – „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach, którego celem jest zorganizowanie cyklu warsztatów rozwijających zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wzrokowo.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-09-10 11:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:25

 

Grant - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego” poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Tygodnika Powszechnego, z siedzibą w Krakowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego” poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego, którego celem jest upamiętnienie historii udziału Wielkopolan w odzyskiwaniu niepodległości Polski oraz wzbudzenie refleksji nad najnowszą historią Polski w kontekście 100-lecia jej niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-08-27 16:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:26

 

Grant – XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta SPORT CHALLLENGE Fundacji Wspierania Aktywności Fizycznej, z siedzibą w Mielnie (gmina Czerwonak), na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego, którego celem jest zorganizowanie zawodów terenowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-27 15:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:27

 

Grant – Integracja ku samodzielności!

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, z siedzibą w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Integracja ku samodzielności!, którego celem jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu z zajęciami terapeutycznymi.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-27 15:24
 • zmodyfikował: Anna Skalska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-27 15:23

 

Grant - „Śladem Powstańczej Rozetki”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt„Śladem Powstańczej Rozetki”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o Powstańcach Wielkopolskich i Powstaniu Wielkopolskim, a także informowanie o wielkopolskiej kulturze i historii.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-08 13:48

Grant - Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ex Nihilo Nihil, z siedzibą w Gdańsku, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci”, którego celem jest popularyzacja historii Pobiedzisk i ich roli w odzyskiwaniu niepodległości Polski oraz wzbudzenie refleksji nad najnowszą historią Polski w kontekście 100-lecia jej niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-13 09:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:30

 

Grant - X Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Murowana Goślina, z siedzibą w Murowanej Goślinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt X Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym, którego celem jest promocja regionalnej edukacji historycznej oraz upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i wielkopolskiej drodze do niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-11 15:06

 

Grant - Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia im. Wojciecha Bogusławskiego, z siedzibą w Chludowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt- Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”, którego celem jest integracja lokalnej społeczności  oraz przedstawienie i upowszechnienie historii ś.p. ks. Stanisława Streicha oraz przybliżenie odbiorcom jakie znacznie  miało Powstanie Wielkopolskie w kontekście Powstańca Wielkopolskiego kapitana rez. Antoniego Marcinkowskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-05 14:47

 

Grant - „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pozytywny Luboń, z siedzibą w Luboniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt- „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018, którego celem jest promocja regionalnej edukacji historycznej oraz upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i wielkopolskiej drodze do niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-05 14:47

 

Grant - XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Towarzystwa „Poligrodzianie”, z siedzibą w Przeźmierowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe, którego celem jest budowanie tożsamości regionalnej przy jednoczesnym działaniu na rzecz tolerancji i zrozumienia dla innych narodowości, w celu integracji opartej na różnorodności kulturowej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-11 13:41

 

Grant - Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Lech Poznań Football Academy, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego, polegającego na zorganizowaniu letnich półkolonii dla dzieci zamieszkałych w Murowanej Goślinie i Rokietnicy.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-18 11:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:33

 

Grant - Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowego Akademia Tenisowa Angelique Kerber, z siedzibą w Puszczykowie., z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber, polegającego na przeprowadzeniu ogólnopolskich turniejów tenisowych dla mieszkańców powiatu poznańskiego m.in. z Mosiny, Komornik, Lubonia i Puszczykowa.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-18 11:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:34

 

Grant - Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia "ZDROWI MY", z siedzibą w Poznaniu,
na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży szkolnej ze szkół w powiecie poznańskim tj. Mosinie, Bolechowie oraz Swarzędzu.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:35

 

Grant - Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy,
z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Finał
X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki
, to profilaktyka w zakresie ochrony
i promocji zdrowia polegająca na organizacji biegu na cześć Dominiki, która przegrała walkę
z nieuleczalną chorobą. Będzie to również promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 09:21

 

Grant - FAMILY CUP 2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego Junior, z siedzibą w Kicinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
pt. FAMILY CUP 2018, polegającego na przeprowadzeniu rodzinnego turnieju piłkarskiego połączonego z piknikiem z okazji „Dnia Ojca”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:37

 

Grant - Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji SELCOR, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo, polegającego na przeprowadzeniu wykładów na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-09 15:00

 

Grant - Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego, polegającego na przeprowadzeniu wykładów z dziedziny nowatorskiego sposobu nauki języków obcych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-09 14:56

 

Grant - Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUVENIA Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce, polegającego na przeprowadzeniu zgrupowania dla zawodników MKS JUVENIA Puszczykowo.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-03-29 12:52

 

Grant - Muzyka barokowa w Owińskach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji EVENT CULTURE, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Muzyka barokowa w Owińskach, polegającego na zorganizowaniu m.in. koncertów muzyki barokowej oraz spotkania muzycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-03-14 13:20

 

Grant – Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko, z siedzibą w Wojnówku na realizację zadania publicznego pt. Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-09 15:09

 

Grant – Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, z siedzibą w Swarzędzu na realizację zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-01 14:33

 

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-01-26 14:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 13:45

 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2160
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-04 12:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 15:54