BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2021 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 17 grudnia 2020 r., uchwałą Nr 1847/2020 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2021 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska - PCPR Poznań
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-12-22 15:38

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 r."

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 1861/2020 zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 r".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-12-22 15:28

Nabór do komisji

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-12-10 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 08:12

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-11-26 11:19

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1753/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Ww. uchwała zamieszczona została poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-11-26 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 10:46

 

OKO 2021

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2021 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 25 listopada do dnia 16 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 lutego 2021 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2021 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

22 stycznia 2021 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja – tel. 61 8410-736
 2. kultura i sztuka – tel. 61 8410-703
 3. kultura fizyczna – tel. 61 8410-557
 4. turystyka – tel. 61 2228-986
 5. pomoc społeczna – tel. 61 8410-736
 6. ochrona i promocja zdrowia – tel. 61 8410-736
 7. ratownictwo i ochrona ludności – tel. 61 8410-736

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-11-25 16:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 10:48

 

Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
"Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 roku"

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1734/2020 z dnia 18.11.2020 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-11-19 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 10:50

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 r.”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1734/2020 r. z dnia 18 listopada 2020 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 r.”

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 26 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030.

Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-11-19 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 10:53

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2021

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1712/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2021.

Podmioty zainteresowane złożeniem ofert konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 07.12.2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gromadzińska
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-11-12 07:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 12:40

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1665/2020 r. z dnia 28 października 2020 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020 roku do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Kandydatury do składu Komisji Konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.” Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-10-30 08:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 13:36

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1645/2020 z dnia 21 października 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego). Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2021 ROKU”

Ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty do pobrania poniżej.  


 

Metryka

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-10-21 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 13:38

 

Grant – Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Scena Pobiedziska, z siedzibą w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty. Zadanie wspierające wydawanie publikacji dotyczących szeroko rozumianej kultury i sztuki powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-10-06 13:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 14:05

 

Grant – COVID-19, kampania społeczna

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej „ Czas Jaszczurów” z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „COVID-19, kampania społeczna”.  Zadanie ma na celu wspieranie działań edukacyjnych mających na celu zmianę nawyków mieszkańców Powiatu Poznańskiego dotyczących zachowań proekologicznych podczas trwania pandemii koronowirusa. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-10-05 13:42

 

Grant – Magiczny czas

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Magiczny czas”. Zadanie ma na celu zapoznaje uczestników będących mieszkańcami powiatu poznańskiego o różnym stopniu niepełnosprawności ze sposobami przygotowania potraw wigilijnych i świątecznych oraz zapoznanie uczestników z nowymi technikami plastycznymi, technicznymi i rękodzielniczymi. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-10-05 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 14:12

 

Grant – Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Chludowie, z siedzibą
w Chludowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego. Zadanie wspierające inicjatywy (wydawnictwa, publikacje, warsztaty) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie poznańskim.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2020-10-02 11:43

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1562/2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja) poprzez zatwierdzenie wyboru podmiotu leczniczego „Edictum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, na realizatora Programu.

W ramach Programu osoby, które ukończyły 65 rok życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia  1955 r.), zameldowane w powiecie poznańskim, będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

Szczepienia wykonywane będą w wyznaczonych przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Wykonawcy Programu.

W ramach Programu przeprowadzone zostanie badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. Zaszczepione zostaną osoby, u których lekarz nie stwierdzi medycznych przeciwwskazań do wykonania szczepienia.  Przewidziana jest również edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki grypy.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szczepień i lokalizacji przychodni, w których będzie można się zaszczepić zostaną podane wkrótce.

Program finansowany jest ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-30 09:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:53

Grant – „Śpiąca Królewna” – Baletowy Spektakl Barokowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Nihil Obstat, z siedzibą Gdańsku, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Śpiąca Królewna” – Baletowy Spektakl Barokowy”. Zadanie ma na celu organizację spektaklu „Śpiąca Królewna” w adaptacji tancerzy Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Zespołu Tańca Dworskiego Corona Florum. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-28 15:59
 • zmodyfikował: Och Andrzej
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-28 16:40

 

Grant – Spotkanie przy świątecznym drzewku

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ex Nihilo Nihil, z siedzibą w Gdańsku, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Spotkanie przy świątecznym drzewku”. Zadanie polega na organizacji świątecznego spektaklu około teatralnego wykorzystującego jako główną formę przekazu scenicznego pantomimę. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-28 15:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 14:23

 

Grant – Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Scena Pobiedziska, z siedzibą w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty. Zadanie polega na wydaniu publikacji z okazji 50-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-22 11:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 14:42

 

Grant – Aktywność seniorów na łonie natury

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Rokietnickiego Klubu Seniorów, z siedzibą w Rokietnicy na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Aktywność seniorów na łonie natury. Zadanie polega na organizacji wyjazdu dla seniorów z powiatu poznańskiego do leśniczówki Smolarnia koło Nowego Tomyśla w celu spędzenia czasu na ładnie natury. Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-22 10:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 14:51

 

Grant – W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt.  W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Zadanie ma na celu wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe dla wszystkich osób potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 

 

 


 

Grant – Powiatowy Turniej Jednego Wiersza. Wiersz - okno na świat.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Vena Pobiedziska, z siedzibą
w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Powiatowy Turniej Jednego Wiersza. Wiersz - okno na świat. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2020-09-07
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2020-09-07 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 08:31

 

Grant – Publikacja „Przewodnik niedzielnego tropiciela"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Łazienna, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Publikacja „Przewodnik niedzielnego tropiciela"; zadanie polegać będzie na przygotowaniu w wersji elektronicznej publikacji o ścieżkach edukacyjno-dydaktycznych powiatu poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2020-09-04 13:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 08:33

 

Grant – W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt.  W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi, zadanie ma na celu wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe dla wszystkich osób potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-01 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 08:34

 

Grant – Przewodnik miłośnika wycieczek w plener. Szlakiem powiatowych legend

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ruszaj Się, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Przewodnik miłośnika wycieczek w plener. Szlakiem Powiatowych legend. Zadanie wspierające wydawanie publikacji (w tym również w  formie  elektronicznej) dotyczących szeroko rozumianej kultury i sztuki powiatu poznańskiego, sportu
i przedsiębiorczości w szczególności publikacji niekomercyjnych.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2020-09-01 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 08:35

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery