BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW SZKÓŁ
I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI (WE-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, do którego należy dołączyć:
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia wnioskodawcy,
 • dokumenty poświadczające koszty leczenia (faktury, rachunki imienne, itp.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, Wydział Edukacji

Złożenie dokumentów: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego, parter, pokój 002 lub drogą pocztową
Odbiór dokumentów: Wydział Edukacji

Wszelkie informacje w sprawach związanych z przyznaniem pomocy zdrowotnej można uzyskać w Wydziale Edukacji osobiście lub pod numerem tel. 61 8410-754


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zarząd Powiatu w Poznaniu powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów
i rencistów szkół t placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Komisja rozpatruje wnioski w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora szkoły (placówki). Dyrektor szkoły (placówki) opiniuje wniosek i przekazuje go do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Decyzję
o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości, po zapoznaniu się z opinią komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, podejmuje Zarząd Powiatu w Poznaniu.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, corocznie przeznaczonych na ten cel
w budżecie powiatu, mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści, którzy:
 • leczą się z powodu przewlekłe] choroby lub przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,
 • wymagają długotrwałej rehabilitacji, leczenia specjalistycznego,
 • z uzasadnionych względów leczą się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania.
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000,00 zł, gdy rodzaj schorzenia i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom, emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Uchwała Nr 979/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-12

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2020-02-12 10:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 07:45

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 380
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-13 07:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 10:49