BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

 

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.  Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).
 
Zgodnie z ustawą do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
 1)  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,
 b) realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego,
 c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
 d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
 3)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 4)  wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 5)  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6)  realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 
Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:
 1.  ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2.  przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego;
 3.  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4.  opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.
 
Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Starosty Poznańskiego
nr 45/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku.
Zarządzenie określa skład osobowy oraz regulamin działania zespołu.
 W sytuacjach wystąpienia zdarzenia do działań ratunkowych przystępują etatowe siły  i środki ratownicze. Organy administracji publicznej włączają się do koordynacji działań  w przypadku zaistnienia zagrożeń przekraczających możliwości etatowych sił i środków ratowniczych (zgodnie z definicją sytuacji kryzysowej),  zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludności i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno – bytowych. Organy administracji publicznej nie wkraczają w kompetencje służb ratowniczych, lecz wspierają je stosownie do ich potrzeb i możliwości. Włączanie się organów administracji publicznej do koordynacji działań zarządzania kryzysowego następuje zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 W sytuacjach wystąpienia zagrożeń Zespół Zarządzania Kryzysowego postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami wynikającymi z oceny zagrożenia.  
 W działaniach reagowania kryzysowego mających miejsce na obszarze powiatu poznańskiego udział biorą lub mogą brać: organy samorządu terytorialnego, organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz inne podmioty, instytucje i organizacje pozarządowe. Przedstawiciele tych podmiotów wchodzą w skład PZZK lub mogą zostać zaproszeni w charakterze ekspertów. Kierowanie działaniami reagowania na miejscu zdarzenia (w rejonie akcji ratunkowej) realizowane będzie przez przedstawiciela kompetentnej służby, inspekcji lub straży, zgodnie z wykazem instytucji reagujących na poszczególne zagrożenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-20 11:47
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-09 10:07

 

 

Zarządzenie Starosty Poznańskiego nr 45/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, w sprawie powołania oraz organizacji i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2015-05-06 14:19
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-17 14:56

drukuj całą stronę

Banery