BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, dnia 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2021 – 2025”.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207a po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 61 8410-541).

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ opracowujący projekt ww. dokumentu.   

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-07-06 14:55
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:46

drukuj całą stronę

Banery