BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zawiadomienie

z dnia 26 lutego 2024 r. przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rokietnica, oznaczoną geodezyjnie jako: Rokietnica, arkusz mapy 2, działka nr 76/5, Rokietnica TOM I KARTA 2, w trybie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia.

(GN.N.683.470.2022)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-26 11:56

Zawiadomienie

z dnia 23 lutego 2024 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Luboniu, gmina Luboń, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Lasek, arkusz mapy 6, działka nr 7/1. (GN.683.306.2023.GN.N.)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-23 13:44

Zawiadomienie

z dnia 21 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Buk, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Dobieżyn, arkusz mapy 1, działka nr 218/1, której stan prawny jest nieuregulowany oraz ustalenia odszkodowania. (GN.683.2.2023.GN.N)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-21 14:23

Zawiadomienie

z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gruszczyn, gmina Swarzędz, nieruchomości oznaczonej: obręb: Gruszczyn, arkusz mapy 12, działka nr 566/1, w której Wojewoda Wielkopolski decyzją nr SN-III.7570.65.2021.8 z dnia 14 czerwca 2023 r., stwierdził nieważność decyzji Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.389.2017 o ustaleniu odszkodowania w przedmiotowej sprawie w trybie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) - strony mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma. (GN.N.683.389.2017)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-19 15:02

Lista rzeczoznawców majątkowych wraz z tabelą wynagrodzeń

Zgodnie z Zarządzeniem nr 105/2023 Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalania procedury powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych: 

drukuj całą stronę

Banery