BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4101/2023 z dnia 31.05.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

W ramach Zadania planuje się organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju, udarów i powikłań neurologicznych po chorobie COVID-19 u osób starszych, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla seniorów. Szczegółowe informacje o przedmiocie Zadania w ogłoszeniu konkursowym.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4102/2023 z dnia 31 maja 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego. pn. „Porozmawiajmy”

W ramach zadania planuje się organizację warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących m.in. profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a także szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o przedmiocie zadania w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


Otwarte konkursy ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4087/2023 z dnia 25 maja 2023 r. ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegające na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).


Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4087/2023 r. z dnia 25 maja 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-05-25 14:49

 

Grant: Sportowa młodzież w Kamionkach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportowego AVIA, na realizację zadania publicznego
w trybie tzw. „małego grantu” pn. Sportowa młodzież w Kamionkach. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież
z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

 

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-25 12:56

 

Grant: Ty, Ja, My

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. TY, Ja, My celem zadania jest organizacja akcji „Ty, Ja, My” na terenie powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:27

 

Grant: Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty z samoobrony

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fucco z siedzibą Poniecu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty z samoobrony. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem  na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:18

 

 

Grant: Nieodkryty Powiat Poznański

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fucco z siedzibą Poniecu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Nieodkryty Powiat Poznański. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania różnych form turystyki i rekreacji ze szczególnym nastawieniem
na dzieci i seniorów z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:12

Wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w 2023 r. „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, który stanowi kontynuację działań realizowanych przez Powiat Poznański od 2008 roku.

Program obejmuje edukację zdrowotną dotyczącą zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV oraz szczepienia.

W bieżącym roku w ramach ww. Programu ze szczepień będą mogły skorzystać:

 • dziewczęta urodzone w 2009 roku (podanie dwóch dawek szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), a jeżeli liczba zgłoszonych do szczepień dziewcząt będzie mniejsza niż liczba osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu, możliwe będzie objęcie szczepieniami chłopców urodzonych w 2009 roku,
 • uzupełniająco dziewczęta i chłopcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki 9-walentnej w ramach programu realizowanego w 2022 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2022 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

zameldowani w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

Realizatorem ww. Programu, wyniku przeprowadzonego otwartego konkursów ofert, został wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą – EDICTUM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Adama Mickiewicza 31.

Program jest finansowany wyłączenie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

O szczegółach dotyczących realizacji Programu poinformujemy wkrótce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-04-20 14:15
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 14:14

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3948/2023 z dnia 22.03.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)w 2023 roku.

Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.


 

Grant: IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Goślińskiego Towarzystwa Muzycznego, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej celem zadania jest organizacja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla uczniów szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-02-06 13:14

 

Grant: Zawód - filmowiec

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej "Czas Jaszczurów", na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Zawód - filmowiec. Głównym celem zadania jest edukacja filmowa młodzieży szkolnej w Komornikach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-20 11:30

Wyniki OKO 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

     Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej

     Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

(dokumenty należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną)

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 

 

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-13 15:11
 • zmodyfikował: Och Andrzej
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 12:59

Banery