BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

Poznań, dnia 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2021 – 2025”.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207a po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 61-8410-541).

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ opracowujący projekt ww. dokumentu.   

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński

Obwieszczenie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 22.06.2020 r. znak: PO.RUZ.4210.33m.2020.PC.7, zawiadamia o wydaniu decyzji na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie:

I. Udzielenie Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

 1. usługę wodną polegającą na odporowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych;
 2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi za pomocą drenaży francuskich,
 3. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi za pomocą wylotów kanalizacji deszczowej,
 4. wykonanie urządzeń wodnych,
 5. przebudowę urządzeń wodnych,

w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania".

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-03 14:21

Zawiadomienie

o wydaniu w dniu 01.07.2020 roku decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb: Lusówko, ark. mapy 1. (GN.N.683.202.2017)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-01 13:40

Zawiadomienie

z dnia 29.06.2020 r. o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków;
w dniach 27 lipca 2020 oraz 28 lipca 2020 roku w miejscowości Kiekrz, Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo zostanie przeprowadzne wyznaczenie punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki terenu zamkniętego PKP. (GKG.GZZ.4071.4332.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-01 13:19

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony w trybie przetargowym

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dobrowolska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-23 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 10:58

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 22.06.2020 roku o ustaleniu odszkodowania za ustracone prawo własności do nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. mapy 34. (GN.N.683.84.2018)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-22 15:01

Zawiadomienie

o wydaniu w dniu 22.06.2020 r. decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Swarzędzu, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, arkusz mapy 13, działka nr 1489/5. (GN.N.6821.8.2019)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-22 14:54

Zawiadomienie

z dnia 16.06.2020 roku o wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji z dnia 9 czerwca 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w mieście Luboniu, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Lasek, arkusz mapy 7, działka nr 69/2. (GN.N.6821.23.2019)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-19 11:49

Zawiadomienie

o wydaniu w dniu 17.06.2020 r. decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Luboniu, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Luboń, arkusz mapy 15, działka nr 21/2. (GN.N.6821.20.2019)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-17 13:30

Komunikat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-17 09:13

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2020 r. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Program obejmuje szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego.

Cykl szczepień składa się z 3 dawek. Szczegółowy harmonogram szczepień do pobranie poniżej.

Dodatkowe terminy szczepień!

Informujemy, że Wykonawca Programu tj. firma Edictum Sp. z o.o. wyznaczyła dodatkowe terminy szczepień przeciw wirusowi HPV w swojej siedzibie (Poznań, ul. Mickiewicza 31, 1 piętro, gabinet nr 100) w dniach:

 • 07.07.2020 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00,
 • 09.07.2020 r. (czwartek) w godz. 14:00 – 16:00.

Uwaga! Wolne miejsca na szczepienia!

Rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt i chłopców urodzonych w 2006 r. oraz uzupełniająco dziewcząt i chłopców urodzonych 2005 r., którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 r., mogą zgłaszać udział dziecka w Programie na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com lub telefonicznie pod numerami 61 847 04 54 oraz 573 149 181 w godz. 9:00 -15:00.

Uwaga!!!  Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz jego imię i nazwisko,
 • gminę w której dziecko jest zameldowane.

W zgłoszeniu należy zamieścić również poniższą klauzulę:

„W odniesieniu do „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań (dalej Edictum) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam iż: 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edictum Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 (dalej Program).
 2. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i email ze strony Edictum Sp. z o.o. w celu związanym
  z realizacją w/w. Programu na wskazany przeze mnie adres email i/lub numer telefonu.
  3. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym 
  http://edictum.pl/ochrona-danych/ochrona-danych-osobowych-pacjentow/

 

Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem na szczepienie zobowiązany będzie wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji, kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego  na szczepienie, które znajdują się poniżej.

Zakres wymaganych w zgłoszeniu danych oraz niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej realizatora Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. -  https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na przyjęcie I dawki szczepionki będzie można zgłaszać się według harmonogramu przewidzianego na podanie II dawki szczepionki (harmonogram szczepień  poniżej).

Komunikat dla młodzieży z gminy Komorniki!

Młodzież, która przyjęła I dawkę szczepionki w Szkole Podstawowej nr 2 im. E. Raczyńskiego w Komornikach (ul. Pocztowa 30) proszona jest o zgłaszanie się na podanie II dawki szczepionki do przychodni Edictum przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu w dniu 17.07.2020 r. w godz. 14:00-17:00. Jeżeli przybycie w tym terminie nie będzie możliwe można zgłaszać się w innych terminach przewidzianych w harmonogramie na podanie II dawki szczepionki (harmonogram szczepień poniżej). Zmiana spowodowana jest brakiem zgody dyrekcji szkoły na przeprowadzenie szczepień na jej terenie.

W trakcie szczepień profilaktycznych zachowane zostaną środki ochrony i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS – CoV – 2.

Program obejmuje edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, edukacja będzie prowadzona online poprzez udostępnienie filmu edukacyjnego na stronie internetowej Wykonawcy  (https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/).

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 61 847 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: edictum@edictum.pl

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-06-05 14:08
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 15:17

Komunikat

W związku z rozszerzającym się zasięgiem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie i zagrożeniem zarażenia, poniżej zamieszczone zostały infografiki zawierające: podstawowe informacje na temat postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów oraz zalecenia jak zapobiegać zakażeniu.


Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2019.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-28 09:26

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu została zlikwidowana kasa.

Informujemy, że opłaty mogą być wnoszone w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym na rachunek Starostwa,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. opłaty Skarbowe mogą być wnoszone kartą płatniczą na terenie Wydziału, który realizuje Państwa sprawę.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-02 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 12:48

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 196575
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-07-07 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46