BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1562/2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja) poprzez zatwierdzenie wyboru podmiotu leczniczego „Edictum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, na realizatora Programu.

W ramach Programu osoby, które ukończyły 65 rok życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia  1955 r.), zameldowane w powiecie poznańskim, będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

Szczepienia wykonywane będą w wyznaczonych przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Wykonawcy Programu.

W ramach Programu przeprowadzone zostanie badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. Zaszczepione zostaną osoby, u których lekarz nie stwierdzi medycznych przeciwwskazań do wykonania szczepienia.  Przewidziana jest również edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki grypy.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szczepień i lokalizacji przychodni, w których będzie można się zaszczepić zostaną podane wkrótce.

Program finansowany jest ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-30 09:45

Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28.09.2020 r. znak: PO.RUZ.421.346.20.2019.WG, o wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na szczególne korzystanie z wód na odcinku między węzłami Złotkowo i Swadzim drogi ekspresowej S11.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński

Zawiadomienie

z dnia 21 września 2020 r. iż materiał dowodowy w sprawie GN.N.683.67.2018 został zebrany, strony mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, dotyczy ustalenia odszkodowania za przejęcie na rzecz Powiatu Poznańskiego, prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Napachanie, arkusz mapy 2. (GN.N.683.67.2018)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-23 13:16

Zawiadomienie

z dnia 21 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w gminie Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów: arkusz mapy 8, obręb Stęszew. (GN.N.683.173.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-23 09:55

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.09.2020 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.678m.3.2020.KP, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 678/16, 678/15, 677/1, 678/3, obręb Niwka, gm. Puszczykowo.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-23 09:14

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.09.2020 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.555m.3.2020.MF, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody w m. Buk, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1087/5 i 1078, obręb Buk, gmina Buk.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-22 15:14

Zawiadomienie

z dnia 14.09.2020 roku o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w zestawieniu tabelarycznym, Gmina Stęszew (GKG.GZZ.4071.14298.2020).

 • data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 07:39

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 września 2020 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce w miejscowości Drapak, gm. Opalenica. (PO.ZUZ.4.4211.48m.3.2020.KP)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-17 09:55

Zawiadomienie

z dnia 14 września 2020 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Pobiedziskach.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-15 11:57

Poznań, dnia 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2021 – 2025”.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207a po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 61-8410-541).

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ opracowujący projekt ww. dokumentu.   

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-06 14:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:17

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

 

Komunikat !!!

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość udziału dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

Na podanie szczepionki (pierwsza dawka lub kolejne dawki*) zapraszamy w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.00.

Miejsce szczepienia: Edictum Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, Poznań (1 piętro, gabinet nr 100).

Przystąpienie do Programu w ww. terminach umożliwi podanie dwóch dawek szczepionki (pełen schemat szczepienia obejmuje podanie trzech dawek szczepionki).
Wobec czego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia (tutaj).

*Podczas zgłaszania się na podanie kolejnych dawek szczepionki należy uwzględnić wymagane odstępy między poszczególnymi dawkami.

II dawka szczepionki powinna zostać podana minimum miesiąc po I dawce,
III dawka minimum trzy miesiące po drugiej.

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać u Wykonawcy Programu tj. Edictum Sp. z o.o.  pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: edictum@edictum.pl.

Informacji w sprawie Programu udzielają również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel.: 61 84 18 816  lub 61 84 10 533 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

 

Pełna treść informacji o Programie, w tym szczegóły dotyczące zapisów (wymagane dokumenty) oraz edukacji zdrowotnej dostępne poniżej.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2020 r. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Program obejmuje szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego.

Szczegółowy harmonogram szczepień tutaj (I dawka – czerwiec 2020 r. II dawka – lipiec 2020 r. , III dawka – październik 2020 r.)

Rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt i chłopców mogą zgłaszać udział dziecka w Programie na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com lub telefonicznie pod numerami 61 847 04 54 oraz 573 149 181 w godz. 9:00 -15:00.

Uwaga!!!  Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz jego imię i nazwisko,
 • gminę w której dziecko jest zameldowane.

W zgłoszeniu należy zamieścić również poniższą klauzulę:

„W odniesieniu do „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań (dalej Edictum) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam iż: 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edictum Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 (dalej Program).
 2. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i email ze strony Edictum Sp. z o.o. w celu związanym z realizacją w/w. Programu na wskazany przeze mnie adres email i/lub numer telefonu.
 3. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym http://edictum.pl/ochrona-danych/ochrona-danych-osobowych-pacjentow/

Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem na szczepienie zobowiązany będzie wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji, kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego  na szczepienie, które znajdują się poniżej.

Uwaga! Zakres wymaganych w zgłoszeniu danych oraz niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej realizatora Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. -  https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie szczepień profilaktycznych zachowane zostaną środki ochrony i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS – CoV – 2.

Program obejmuje edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, edukacja będzie prowadzona online poprzez udostępnienie filmu edukacyjnego na stronie internetowej Wykonawcy  (https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/).

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-06-05 14:08
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 15:17

Komunikat

W związku z rozszerzającym się zasięgiem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie i zagrożeniem zarażenia, poniżej zamieszczone zostały infografiki zawierające: podstawowe informacje na temat postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów oraz zalecenia jak zapobiegać zakażeniu.


Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2019.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-28 09:26

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu została zlikwidowana kasa.

Informujemy, że opłaty mogą być wnoszone w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym na rachunek Starostwa,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. opłaty Skarbowe mogą być wnoszone kartą płatniczą na terenie Wydziału, który realizuje Państwa sprawę.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-02 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 12:48

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 201517
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-30 09:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16