BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • oze1
  Pierwsza strona zaproszenia
 • oze2
  Druga strona zaproszenia
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-14 13:44

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 08.02.2019 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ustalenia odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta Lubonia prawo własności nieruchomości położonej w Luboniu (GN.N.683.477.2011).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-11 13:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 08.02.2019 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ustalenia odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta Lubonia prawo własności nieruchomości położonej w Luboniu (GN.N.683.471.2011).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-11 13:28


Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2018.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-16 10:40

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 10.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego w  sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w m. Promnice, gmina Czerwonak (GN.N.683.41.2018).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-11 13:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 10.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego w  sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku, gmina Czerwonak (GN.N.683.33.2018).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-11 13:37

 


Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 119/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku".

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:12
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 09:37

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r., uchwałą Nr 106/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:08

Ogłoszenie

Starosta Poznański zaprasza rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości do podjęcia współpracy w charakterze biegłego na  potrzeby Wydziału Nieruchomości.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 08:20

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami: Nr 74/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz Nr 82/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. Wyniki zawierają załączniki zamieszczone poniżej.

 


Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku”.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-12 12:48
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 12:48

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

 

W związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy,  powołanej Zarządzeniem Nr 2/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. Starosta Poznański ogłasza nabór kandydatów na członków

Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019 – 2023

Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 204 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 j.t. ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Starosta może powołać trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

W związku z powyższym, Starosta Poznański pisemnie zaprosił  podmioty określone ustawą, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Rady, należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”.

Zgłoszenie winno być dokonane na załączonej karcie zgłoszenia, z uwzględnieniem opisu kariery zawodowej i informacji potwierdzających osiągnięcia i doświadczenie  kandydata w zakresie rynku pracy.

 Do zgłoszenia należy załączyć:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych (druk w załączeniu),
 • statut organizacji oraz wypis z KRS-u.

Jednocześnie informuję, że Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu zostanie powołana przez Starostę Poznańskiego, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Poznania. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na stronie www.powiat.poznan.pl.

Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8 (I piętro; tel. 61 8410-556; 61 8410-533).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tonder
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-04 13:47
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 13:51

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

 

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-03 11:48

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3083/2018 z dnia 19.11.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

 

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

 

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-20 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:02

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3082/2018 z dnia 19.11.2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.
"Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-19 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:03

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3021/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie, formularz oferty oraz wzór sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-08 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:04

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PN. „ZDROWY SENIOR (…)”

 

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2980/2018 z dnia 26.10.2018 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert powierzając realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” Fundacji PETRA senior, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4.

 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone w 12 gminach powiatu poznańskiego (tj. Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją ćwiczeń do terapii poznawczej adresowane do osób po 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego oraz ich opiekunów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-10-26 12:56
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 11:58

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 24.09.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-08 09:20

Informacja

Starosta Poznański informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-14 11:38

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 09.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w m. Promnice, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 06.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 06.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:26

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Informacja

W związku z Postanowieniem nr 14/2018 z 10.01.2018 r. wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 (Po-WD.5140.618.10.2017), informuje się, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił:

1) wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo m., pow. poznański;.

2) dopuścić Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo w charakterze organizacji społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-19 14:48

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

KOMUNIKAT

W sprawie zakazu wstępu do lasu na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Czerniejewo - do odwołania.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-22 12:49

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 3 i art. 78c, Powiat Poznański ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2017 oraz statystyczną liczbę uczniów ustaloną na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Turkiewicz-Ziółkowska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:55
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 10:00

Komunikat
 

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 570) od dnia 17 czerwca 2010 roku podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia  mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione  w następujący sposób:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- profilem zaufanym  ePUAP 

Jednocześnie wyjaśniamy, że skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą Państwo składać w formie elektronicznej jak dotychczas tj. na adres mailowy starostwo@powiat.poznan.pl

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego  prosimy skorzystać   z następującej skrzynki podawczej:  http://pzpoznan.peup.pl

Od dnia 17 czerwca  2010 roku wszelkie podania (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej) przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych, niespełniające wymogów określonych powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2010.06.16
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-06-16 11:11
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 14:07

 Opłata skarbowa
 

Poniżej przedstawiamy Państwu lokalizację  punktów, w których można dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.: 
 

 • ul. Jackowskiego 18 - Kasa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) 
 • ul. Gorzysława 9 - "POL -CAR"
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Kiosk "Znaczek"
 • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • ul. Woźna 15 a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
 • ul. Gronowa 22 a i b - Usługi Finansowe
 • ul. Grochowe Łąki 6, ul. Dożynkowa 94 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • Pl. Wolności 17 - Agencja Bankowa 
 • ul. Kościańska 48A - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Spółka Komandytowo-akcyjna
 • ul. Gronowa 22 a i b - AGENA Agencja Finansowa
 • Al. Niepodległości 34 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Wpłatę można również dokonywać na rachunek bankowy 
organu podatkowego:

 

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-01-02 11:36
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 14:08

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 175601
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-15 08:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-02-22 08:33