BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.
Szczegółowe dane dotyczące wysokości opłat oraz numeru konta proszę sprawdzić poniżej w karcie usług.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-02-16 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-16 14:05

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-1)


Od 01.07.2021 pozwolenia na budowę również w formie elektronicznej (procedura dotyczy projektu sporządzonego ”po nowemu” tzn. trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki terenu  i projektu architektoniczno- budowlanego, które podlegają zatwierdzeniu w urzędzie). Projekt  w sprawie załatwianej w formie e-usługi powinien zostać podpisany przez projektanta i sprawdzającego jeżeli jest wymagany - podpisem zaufanym epuap lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą starostwa wraz z załącznikami. 


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek

- elektroniczny,

Wniosek wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  
Wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  oraz pełnomocnictwo w sprawie załatwianej w formie e-usługi powinien zostać podpisane przez inwestora podpisem zaufanym epuap
lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą starostwa
wraz z załącznikami. 

W przypadku większej liczby inwestorów w/w dokumenty powinny być podpisane elektronicznie przez wszystkich inwestorów.

- papierowy

Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
  w formie papierowej lub jak wyżej elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń
  i innych dokumentów;
  W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy t.j. 19.09.2020 inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony w formie dotychczasowej - papierowej.
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia ) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy),

 • oświadczenie  projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z  art. 233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm.); składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wymagane do wniosku i projektu  jako załączniki  decyzje i uzgodnienia mogą być załączone w formie kopii.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach związanych
z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550, 61 8410-729.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję pozwolenia na budowę wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410-513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzje w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wydawane są  niezwłocznie w terminie do miesiąca
od dnia złożenia  kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko,

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3)  kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,

c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,

d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem
do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje
o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


OPŁATY
Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto, nazwa odbiorcy:  
Miasto Poznań,  Wydział  Finansowy, 
Oddział   Pozostałych  Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
 • przelew tradycyjny

  Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Poznańskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.


DODATKOWE INFORMACJE

Rozpoczęcie  robót  budowlanych może nastąpić, kiedy decyzja stanie się ostateczna!

Powyższą informację można uzyskać w  tut. Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej.
Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Projekt architektoniczno-budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności  dołączone do dokumentacji oraz wykazać się zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i złożyć oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 - prawo budowlane o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja winna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie może na wniosek inwestora dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie dotyczy wybranych obiektów
lub zespołu obiektów inwestor ma obowiązek przedstawić plan zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja stanie się ostateczna.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w  którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Wydanie dziennika budowy Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.  UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (AB-04)

Pełnomocnictwo

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcję karną przewidzianą
za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu uniknięcia wątpliwości do co zakresu pełnomocnictwa zasadnym jest, by zawierało ono wskazanie, że inwestor udzielający pełnomocnictwa do złożenia wniosku o pozwolenie  na budowę albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zarazem upoważnia pełnomocnika do złożenia oświadczenia o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
o ile inwestor nie składa takiego oświadczenia osobiście.

Uwaga!
Roboty budowlane związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową istniejących obiektów budowlanych,
a także termomodernizacją budynków należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy
o ochronie przyrody.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2022-08-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Borowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-12-02 18:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 09:59

Druki do pobrania:

h8DaoKWf73UAgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Wizytówka

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

drukuj całą stronę

Banery