BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


 UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (AB-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • Dziennik budowy,
 • Kopia decyzji pozwolenia na budowę.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału pokój Nr 010 (parter). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,   61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem  decyzji  można uzyskać pod  nr 61 8410 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o ostemplowanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.    
Postępowanie  kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.


OPŁATY
Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłatom.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Inwestor zobowiązany jest  dołączyć dziennik budowy do wniosku. Dziennik budowy można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1202 j.t.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-07-04

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-25 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 11:43

Wizytówka

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 24870 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-04 11:43 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.