BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (AB-04)


W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na okres 30 dni,
tj. od 7 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r. wstrzymany był bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański
– patrz BIP zarządzenie Starosty Poznańskiego nr 25/2021 z dnia 06.04.2021 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • Dziennik budowy,
 • Kopia decyzji pozwolenia na budowę.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału pokój Nr 010 (parter). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem  decyzji  można uzyskać pod  nr 61 8410-513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o ostemplowanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.    
Postępowanie  kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.


OPŁATY
Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłatom.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Inwestor zobowiązany jest  dołączyć dziennik budowy do wniosku. Dziennik budowy można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-25 11:52
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 14:42

 

link do Rezerwacji wizyt

Druki do pobrania:

Wizytówka

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 44287
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-05-26 14:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26