BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (AB-04)


Od. 01.08.2022 istnieje możliwość prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej po założeniu konta przez Inwestora na stronie Głównego  Urzędu Nadzoru Budowlanego w rejestrze EDB. Składanie wniosków o  dziennika budowy w formie dotychczasowej będzie możliwe do 31.12.2029. Od 01.01.2030 dziennik budowy będzie mógł być prowadzony w formie wyłącznie elektronicznej.


WYMAGANE DOKUMENTY - prowadzenie dzinnika w formie papierowej (dotychczasowej)

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania

  ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • Dziennik budowy,
 • Kopia decyzji pozwolenia na budowę.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału pokój Nr 010 (parter). Wszelkie informacje w sprawach związanych
z wnioskiem  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście
lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale
wraz z uiszczoną opłata skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem decyzji  można uzyskać pod nr 61 8410-513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o ostemplowanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.    
Postępowanie  kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.


OPŁATY

Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłatom.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.
Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Inwestor zobowiązany jest  dołączyć dziennik budowy do wniosku. Dziennik budowy można otrzymać bezpłatnie
w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2022-08-10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-25 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-09 10:21

Druki do pobrania:

h8DaoKWf73UAgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Wizytówka

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

drukuj całą stronę

Banery