BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (WŚ-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
  Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku: "Informacja o zawartości wniosku"

Załączniki:

 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

                a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
             b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002. Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro, pok. 207 tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

tytułem: za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w miejscu ……………………… 
(podać miejsce wytwarzania odpadów)

należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:
- starosta,
- regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
- marszałek województwa - w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (patrz karta usług "Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów" lub "Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów").

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro, pok. 207
tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-09-24

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-24 14:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 13:01

Wizytówka

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6205
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-09-24 13:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-18 13:33