BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (WŚ-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku: "Informacja o zawartości wniosku"

Załączniki:

 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną);
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalacje będącego osobą fizyczną  albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002. Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro, pok. 207 tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

tytułem: za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w miejscu ……………………… 
(podać miejsce wytwarzania odpadów)

może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:
1) starosta,
2) regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
3) marszałek województwa - w sprawach:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

c) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji określonych komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.;

d) o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (patrz karta usług "Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów" lub "Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów").

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro, pok. 207
tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:20

Druki do pobrania:

Wizytówka

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8355
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 09:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-12-02 10:21