BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


REJESTR ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A i B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI (WŚ-20)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 • kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
 • wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pok. 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia.


OPŁATY
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł  może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt zwolniony jest z opłaty skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

W  związku z tym, iż językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne jest język polski, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, które mają zostać wpisane do rejestru. Tłumaczenie z języka obcego na język polski winno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro,
pok. 204A tel. 61 2269-225, 61 8418-809.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 11:31

Druki do pobrania:

Wizytówka

Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE)

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4958
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 09:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00