BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.
Szczegółowe dane dotyczące wysokości opłat oraz numeru konta proszę sprawdzić poniżej w karcie usług.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-02-16 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-16 14:05

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
W CELU WYDANIA PRAWA JAZDY (KT-101)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej),

Załączniki:

 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeżeli jest wymagane),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat),
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy - (po zdanym egzaminie) - dostarczenie opłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo karta pobytu;
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy (jeżeli było wydane).

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo karta pobytu,
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy (jeżeli było wydane),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, parter,  sala operacyjna.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Profil kandydata na kierowcę wydawany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przekazanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę. Wydanie prawa jazdy po egzaminie w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY

Brak opłaty za wygenerowanie PKK.

Opłatę za wydanie prawa jazdy opłatę w wysokości 100 zł można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym
w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek
Starostwa Powiatowego w Poznaniu na nr konta:

77 10301247 0000 0000 3491 6241 lub za pośrednictwem serwisu Info-Car.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić na konto Urzędu Miasta Poznania,
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

O wydanie prawa jazdy może ubiegać się osoba, która spełnia warunek wynikający z treści oświadczenia o miejscu zamieszkania, umieszczonego na wniosku o wydanie prawa jazdy.

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę, niezbędny
do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem),
 • rozszerzenia uprawnień,
 • ubiegania się o umieszczenie kodu 96 przy kat. B prawa jazdy,
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów i ubiegania się o uprawnienia bez kodu 78,
 • wymiany prawa jazdy wydanego za granicą,  nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, w celu umożliwienia poddania się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
 • sprawdzenia kwalifikacji w przypadku zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień.

Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie PKK, w celu uzyskania prawa jazdy kat AM,A1,B1,B i T, nie ukończyła 18 lat, konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Fotografia załączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odwzorowująca naturalny kolor skóry, twarz nieprzesłonięta włosami z naturalnym wyrazem ma zajmować 70-80% fotografii oraz pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku mogą załączyć fotografię w okularach wraz z orzeczeniem
o niepełnosprawności spowodowanej wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku.

W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny i załączy zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie psychologiczne wymagane jest w przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E oraz w przypadku wydawania pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu dowód uiszczenia opłaty
za wydanie prawa jazdy, co jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Potwierdzenie dokonania płatności można również przesłać jako załącznik na wskazany poniżej adres e-mail
.
Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do dnia obioru prawa jazdy wydanego przez Starostę Poznańskiego, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Możliwe jest przesłanie wniosku:

- pocztą na adres siedziby Starostwa (w tym przypadku możliwe jest odesłanie dokumentu na wnioskowany adres listem poleconym);

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą - www.esp.pwpw.pl (w tym przypadku po odbiór gotowego prawa jazdy należy zgłosic się osobiście i dostarczyć oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
o ile są one wymagane).

Wniosek złożony poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą należy podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru wyprodukowanego prawa jazdy na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu
do wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod nr telefonu 61 8410-600 lub 61 2228-973.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl

W zakresie prawa jazdy można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Internetowa rezerwacja wizyt


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2023-11-28

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-28 09:33

Druki do pobrania:

QAAAABJRU5ErkJggg==

Wersja plików z polem tekstowym

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-12-14 14:12

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Komunikacji i Transportu

drukuj całą stronę

Banery