BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.

Dane do przelewu:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy,
Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-02-16 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 14:13

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (KT-107)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej)

Załączniki:

 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeżeli jest wymagane),
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (jeżeli jest wymagane),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego (jeżeli jest wymagane),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej).

Do wglądu: oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo karta pobytu,

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo karta pobytu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - parter, sala obsługi.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Profil kandydata na kierowcę wydawany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekazanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę.


OPŁATY

Brak opłaty za wygenerowanie PKK.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  należy uiścić na konto Urzędu Miasta Poznania,
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

O wydanie profilu kandydata na kierowcę może ubiegać się osoba, która spełnia warunek wynikający z treści oświadczenia o miejscu zamieszkania, umieszczonego na wniosku o wydanie prawa jazdy.

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę, niezbędny do zapisania się na termin i przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegającą się o:

 • przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

Decyzje o skierowaniu na egzamin oraz informacje o obowiązku poddania się badaniom lekarskim lub badaniom psychologicznym wydawane są przez Starostę z urzędu.

Fotografia załączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odwzorowująca naturalny kolor skóry, twarz nieprzesłonięta włosami z naturalnym wyrazem ma zajmować 70-80% fotografii oraz pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku mogą załączyć fotografię w okularach wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności spowodowanej wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku.

W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny i załączy zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, należy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami.

Możliwe jest przesłanie wniosku:

- pocztą na adres siedziby Starostwa (w tym przypadku możliwe jest odesłanie PKK na wnioskowany adres listem poleconym),

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą - www.esp.pwpw.pl (w tym przypadku warunkiem zwrotu prawa jazdy jest dostarczenie orzeczenia psychologicznego, orzeczenia lekarskiego oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, jeżeli są wymagane).

Wniosek złożony poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą należy podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod nr telefonu 61 8410-605, 61 8410-735 lub 61 8410-658.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl

W zakresie prawa jazdy można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Internetowa rezerwacja wizyt


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2022-04-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-19 10:24

Druki do pobrania:

QAAAABJRU5ErkJggg==

Wizytówka

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

drukuj całą stronę

Banery