BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ORAZ ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI  (OP-03) 


WYMAGANE DOKUMENTY:  

    Załączniki:

 1. protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
 2. regulamin działalności
  (regulamin określa w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, w regulaminie określa tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje ww. organów, warunki ważności uchwał zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  (co najmniej 3 osoby),
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (stowarzyszenie zamierzające posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135 (część "D")
kontakt:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie wpisu do ewidencji.


OPŁAT
Bez opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
1. 
W przypadku zmiany danych zamieszczonych w ewidencji stowarzyszenia zwykłe ma obowiązek złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie nowych danych w ewidencji. Do wniosku należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np.: protokół z zebrania, podjęte uchwały, regulamin).

2. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy umożliwiające przekształcenie stowarzyszeń zwykłych liczących co najmniej 7 członków, w stowarzyszenia rejestrowane w KRS.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:13

Druki do pobrania:

Wizytówka

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5807
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-08 11:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31