BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH, NADANIE SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM UPRAWNIEŃ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI ORAZ WYKREŚLENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH (WE-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1)
  Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:
  • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo oświatowe z późń. zm.;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
   (wzór do pobrania - załącznik ­nr 2),
  • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
  • formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
b) realizację innych zadań statutowych,

c) możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej potwierdzonych:

- pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

- pozytywną opinią właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, (wzór do pobrania - załącznik nr 3)

 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14  ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej, (wzór do pobrania - załącznik nr 4)
 • dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
 • Osoba fizyczna składająca wniosek o zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub prawną  inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły/placówki w przypadku zgonu osoby zgłaszającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej.

Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Edukacji pok. 302 (III piętro)
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa Powiatowego pok. 002 (parter) lub drogą pocztową.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Wydziale Edukacji pok. 329 (III piętro, część D) lub pod nr tel. 61-8410-701.
Odbiór dokumentów: Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia) lub osobiście w pok. 302 (III piętro) za okazaniem dowodu tożsamości lub odpowiednim upoważnieniem.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół o placówek.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji zgodnie z art. 168 ust. 4-12 ustawy Prawo oświatowe (załącznik nr 5).

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę/placówkę, osoba prowadząca szkołę/placówkę winna złożyć nowy wniosek o zmianę danych (oznaczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę, miejsce zamieszkania, lub siedziby), nie później niż miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu.
Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

 • Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, w przypadku:

1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,  
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostało zmieniony.
3. osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana zgłosić organowi dokonującemu wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji,

 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe tj.:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły/placówki lub organu prowadzącego tę szkołę/placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzenia lub statutem, w szczególności:

- nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 albo

- nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4

  jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca szkołę/placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 • Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły/placówki (art. 169 ust. 2 ustawy  - Prawo oświatowe).
 • Osoba prowadząca szkołę/placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów i Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.


OPŁATY
wolne od opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.


DODATKOWE INFORMACJE
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie powiatu poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1625).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-09

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Radomska
  data wytworzenia: 2007.08.10
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-08-10 15:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-10 09:21

Wizytówka

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12174
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-01-10 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52