BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH, NADANIE SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM UPRAWNIEŃ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI ORAZ WYKREŚLENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH (WE-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1)
  Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:
  • statut szkoły lub placówki;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
   (wzór do pobrania - załącznik ­nr 2),
  • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
  • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
b) możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
c) możliwość prowadzenia innych zadań statutowych
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w tym:
- opinia właściwej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
- opinia kominiarza z okresowych przeglądów kominowych,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach mieszkalnych),
(wzór do pobrania – załącznik nr 3)

 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Wydział Edukacji
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa Powiatowego pok. 002 (parter) lub drogą pocztową.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Wydziale Edukacji pok. 329 (III piętro, część D) lub pod nr tel. 61-8410-701.
Odbiór dokumentów: Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i miejsce prowadzenia działalności.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 • Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeśli:

1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,  
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe tj.:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia  działalności oświatowej,
3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,
4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 • Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe).
 • Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

OPŁATY
wolne od opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.


DODATKOWE INFORMACJE
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie powiatu poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-09-18

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Radomska
  data wytworzenia: 2007.08.10
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-08-10 15:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-18 13:16

Wizytówka

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 9883 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-09-18 13:16 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.