BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH (WE-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego (wzór do pobrania).

2. Zgłoszenie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego (wzór do pobrania).

Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

a. informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających: (wzór do pobrania - załącznik nr 1);

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- możliwość realizacji innych zadań statutowych,

- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

    Należy dołączyć:

- dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal, w których odbywać się będą zajęcia),

- pozytywną opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

- pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

b. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy
- Prawo oświatowe (załącznik nr 2);

c. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole
lub placówce (wzór do pobrania - załącznik ­nr 3);

d. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (wzór do pobrania - załącznik nr 4);

- opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełnienia przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

- opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadność kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie
(art. 68 ust. 7 u.p.o.) - w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe;

e. formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (wzór do pobrania - załącznik nr 5);

f. potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej: osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna - zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (załącznik nr 6);

Osoba fizyczna składająca wniosek o zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły/placówki w przypadku zgonu osoby zgłaszającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej
lub prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej.

Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Edukacji (III piętro)
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa Powiatowego pok. 002 (parter) lub drogą pocztową
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Wydziale Edukacji,
nr tel. 61 8410-570 lub 61 8410-701
Odbiór dokumentów: Drogą pocztową lub osobiście w Wydziale Edukacji za okazaniem dowodu tożsamości
lub odpowiednim upoważnieniem


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis
do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i  placówek.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki doręcza się z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia przekazuje się organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu
do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji zgodnie z art. 168 ust. 4-12 ustawy Prawo oświatowe (wzór do pobrania).

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę/placówkę, osoba prowadząca szkołę/placówkę winna złożyć nowy wniosek o zmianę danych (oznaczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę, miejsce zamieszkania lub siedziby),
nie później niż miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, w terminie 14 dni
od dnia zgonu.
Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

 • Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku gdy:
  a. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
  b. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj:
  a. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  b. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
  c. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły/placówki lub organu prowadzącego
  tę szkołę/placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych
  na ich podstawie rozporządzenia lub statutem, w szczególności:
      - nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 albo
      - nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4,

  d. jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca szkołę/placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała
  się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
  e. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  f. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły/placówki
  (art. 169 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 • Osoba prowadząca szkołę/placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić
  o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nastanie rejestracja tejże szkoły, placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON. W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia  informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.
W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół/placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na formularzu. Więcej informacji o Systemie Informacji Oświatowej znajduje się na stronach internetowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

OPŁATY
wolne od opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.


DODATKOWE INFORMACJE
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie powiatu poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-04-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przybylska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-08-10 15:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-18 09:25

Druki do pobrania:

Wizytówka

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

drukuj całą stronę

Banery