BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI (GN-05)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Poznańskiego  - wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści:
  • nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości,
  • cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
  • powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
  • dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
  • lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
  • właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
  • osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
  • nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje

Załączniki:

 • dokumenty - protokół z przebiegu rokowań (oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma zostać wywłaszczona (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzająca ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie (w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi) (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym) 
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8410-572, 61 8410-536, 61 8410-534.
Złożenie wniosku:  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  ul. Jackowskiego 18  (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego - 60 dni - z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
 • Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne (wskazane w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie zostały nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej zarządu. Wszczęcie postępowania należy poprzedzić rokowaniami.
 • pod pojęciem "cel publiczny" rozumie się: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowę i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji; wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie; budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiekę nad zabytkami; ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych : obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowę i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; względnie inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
 • Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości.
 • W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, nieruchomość zamienna.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-09-21 11:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:50

Wizytówka

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

drukuj całą stronę

Banery