BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE I KRAJOWE W TRYBIE ART. 73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998 R. - PRZEPISY  WPROWADZAJĄCE USTAWY REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (GN-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie Powiatu Poznańskiego,  złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców 
  (wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe byłego właściciela lub jego spadkobierców, oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem przejęcia (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej),

              Załączniki:

 • ostateczna decyzja wojewody stwierdzająca przejście z dniem 01.01.1999 roku, z mocy prawa, własności nieruchomości za odszkodowaniem, na własność Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu, województwa) (oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej, z ujawnionym w dziale drugim właścicielem nieruchomości na dzień 31.12.1998 roku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8410-683, 61 8410-656, 61 8410-572, 61 8410-536.
Złożenie wniosku:  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
- 60 dni - z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu, województwa) za odszkodowaniem.
 • Ustalone przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w drodze decyzji administracyjnej, odszkodowanie, wypłaca: gmina - w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, Skarb Państwa - w odniesieniu do pozostałych dróg.
 • Odszkodowanie, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości
 • Termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2005 r.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-09-21 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:44

Wizytówka

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe

drukuj całą stronę

Banery